Banner
Banner
Flash

Nadzór inwestorski u Zleceniodawcy

    Specjalizujemy sie w nadzorach inwestorskich (już wykonywanych, nowych) w zakresie:

- reprezentowanie inwestora podczas budowania procesu technologicznego
- sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem, umową, wytycznymi
-  weryfikacji projektów dostawcy z opinią
- sprawdzeniu jakości robót wykonanych przez dostawców
- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, odbiory prac wg ustalonego harmonogramu
- odbioru częściowego lub całościowego zleconego zadania
- kontrolowanie rozliczeń inwestycji

    Inspektor Nadzoru (EKSPERT)  nadzoruje już wykonywaną lub nową inwestycję (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 4 razy w ciągu dwóch tygodni lub na wezwanie Kierownika Budowy lub Zamawiającego.


Kreacja: WolsztynPlanet.com