Banner
Banner
Flash

Ochrona przeciwpożarowa

     Specjalizujemy się w pełnej obsłudze PPOŻ zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 r. Nr 109 poz. 719), oraz Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351, z póź., zm.),  w zakresie:


 • audyt stanu PPOŻ, roczne, półroczne (raporty, sprawozdania, analizy) w tym kontrola warunków pracy, oraz wydawanie zaleceń usunięcia nieprawidłowości i uchybień
 • ocena i analiza spełniania wymagań w zakresie substancji niebezpiecznych zgodnie z Dyrektywą Rady 96/82/WE z 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (tzw. SEVESO II), zmieniona Dyrektywą 2003/105/WE z 16 grudnia 2005 r.,
 • ocena i analiza spełniania wymagań w zakresie Dyrektywy ATEX 94/9/WE, oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. nr 138, poz. 931).
 • opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla właściciela obiektu
 • przeprowadzanie szkoleń PPOŻ + pomoc przed medyczna, dla:
            -  Pracodawców: Właścicieli Firm, Prezesów, Dyrektorów
            -  Osób kierujących pracownikami: Brygadzistów, Mistrzów, Kierowników
            -  Stanowisk inżynieryjno - technicznych
            -  Pracowników administracyjno - biurowych
            -  Stanowisk robotniczych
 • współpraca z zewnętrznymi organami kontroli – PIP, PSP, PIS, oraz inne
 • nadzorowanie firm zewnętrznych pod kątem zgodności ich działań z wewnętrznymi procedurami PPOŻ
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji oraz składanie propozycji dotyczących rozwiązań techniczno - organizacyjnych w zakresie PPOŻ.

 

     Specjaliści to wysokiej klasy eksperci branżowi - inspektorzy PPOŻ, oraz rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej, biegli sądowi.


Kreacja: WolsztynPlanet.com