Wypadek przy pracy – kryminalistyczna rekonstrukcja przebiegu zdarzenia z zastosowaniem inżynierii odwrotnej i Virtual Reality (VR)

Kursy

Szczegóły szkolenia

 • Szczecin
 • 2022-10-03 8:00 do 2022-10-07 16:00
 • Kurs otwarty

Contact event manager

1 2 3 4
Możliwość dofinansowania:
BUR, KFS
Poziom:
Kurs specjalistyczny
Czas trwania:
72 godzin
Język:
polski
Uzyskany tytuł:
Certyfikat
Tryb:
Tygodniowy

Szczegóły szkolenia

 • 7,500.00 cena brutto 10 Pozostało
Zapisz się

Zarezerwuj szkolenie

Zapisz się
cena brutto
10
7,500.00
One time registration allowed for this ticket
0
zł0
25 1090 1535 0000 0001 4820 0738 – Bank Santander oddział Zielona Góra
Wróć do początku
Dziękujemy Ci Uprzejmie

Wypadek przy pracy – kryminalistyczna rekonstrukcja przebiegu zdarzenia z zastosowaniem inżynierii odwrotnej i Virtual Reality (VR)

Szczecin

2022-10-03 8:00 do 2022-10-07 16:00
3 października 2022

000000

Wypadek przy pracy – kryminalistyczna rekonstrukcja przebiegu zdarzenia z zastosowaniem inżynierii odwrotnej i Virtual Reality (VR)

Szczecin

2022-10-03 8:00 do 2022-10-07 16:00
3 października 2022

Wydrukować
INFORMACJA O USŁUDZEProgramHARMONOGRAMWYKŁADOWCAEFEKTY KSZTAŁCENIAWARUNKI TECHNICZNEINFORMACJE DODATKOWE

Cel kursu: Kurs kierowany jest do osób, które chcą zdobyć specjalistyczne kwalifikacje w zakresie innowacji produktowej – kryminalistycznej rekonstrukcji wypadków przy pracy przebiegu zdarzenia z zastosowaniem inżynierii odwrotnej i Virtual Reality — VR zajmujących się ustaleniem przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy. W czasie trwania kursu każdy uczestnik odbywa staż asystencki pod okiem doświadczonych czynnych biegłych sądowych. Celem kursu jest zdobycie przez uczestnika wiedzy praktycznej i teoretycznej, oraz uprawnień, które zostaną wydane przez niezależną firmę Martinus, która potwierdzi zdobyte umiejętności uczestnika kursu w w/w zakresie.

 

Uczestnicy: Pracownicy obecni lub przyszli zajmujący się Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, specjaliści branżowi, prawnicy, policjanci zajmujący się obsługą zdarzeń w związku z wypadkiem przy pracy, likwidatorzy szkód komunikacyjnych towarzystw ubezpieczeniowych, osoby, które pełniące  funkcję  biegłego sądowego w zakresie BHP, osoby pragnące taką funkcję pełnić, oraz innych osób związanych zawodowo z zagadnieniami ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy.

 

Metodyka: Kurs prowadzony jest w formie interaktywnej prezentacji, wykładu i dyskusji moderowanej, warsztatów, kazusów, ćwiczeń grupowych.

 

Forma kursu: kurs otwarty

System zjazdów: tygodniowy

Ilość modułów: 5

Ilość zjazdów: 5

Ilość godzin: 40 godziny wykładowe

Ilość dni: 5 dni wykładowe w tym egzamin

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU

Moduł 1. Innowacje technologiczno-techniczno-informatyczne możliwości ustalania przyczyn wypadków przy pracy w ujęciu kryminalistycznym

 

 1. Wypadek przy pracy – przepisy prawne i definicje
 2. Wypadek przy pracy – zasady postępowania
  • Udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy
  • Zabezpieczenie miejsca wypadku
  • Zawiadomienie o wypadku właściwych organów
  • Powołanie zespołu powypadkowego
  • Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku
  • Sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego
  • Doręczenie protokołu powypadkowego poszkodowanemu
  • Zarejestrowanie wypadku
  • Sporządzenie statystycznej karty wypadku GUS
  • Określenie środków i wniosków profilaktycznych
 1. Organizacyjno-techniczno-logistyczne aspekty zastosowania nowej technologii do ustalania przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy
 2. Zastosowanie inżynierii odwrotnej skanowania 3D w kryminalistycznym ujęciu badania miejsca zdarzenia
 3. Technika VR (Virtual Reality) – stan faktyczny z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości
 4. Rekonstrukcja zdarzenia wypadku – metody stosowane w kryminalistyce
 5. Znaczenie śladów kryminalistycznych w rekonstrukcji przebiegu zdarzenia

 

Moduł 2. Materialne środowisko pracy. Prawidłowe ustalanie stanu faktycznego jako podstawa prawidłowego rozstrzygnięcia dla rekonstrukcji zdarzenia i ustalenia odpowiedzialności prawnej

 1. Rola i obowiązki pracodawcy oraz kontrola warunków w środowisku pracy i dążenie do zmniejszenie ewentualnych zagrożeń zawodowych
 2. Społeczne i materialne czynniki tworzące środowisko pracy
 3. Czynniki tworzące środowisko pracy: niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe
 4. Budynki – hale, pomieszczenia, miejsca pracy, oświetlenie, mikroklimat, komunikacja oraz logistyka
 5. Cywilnoprawna odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy opartych na przepisach prawa cywilnego
 6. Karnoprawna odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy do którego doszło w wyniku zaniedbań pracodawcy
 7. Świadkowie wypadku, wyjaśnienia, zeznania i ich właściwa ocena w ujęciu prawnym
  • Wyjaśnienia przed pracodawcą i/lub osobą przez niego wyznaczoną
  • Przesłuchanie przez Inspektora Pracy
  • Przesłuchanie na Policji lub w Prokuraturze z lub bez udziału biegłego sądowego
  • Przesłuchanie w Sądzie
  • Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań: świadek, poszkodowany, oskarżony
 1. Zabezpieczenie dowodów z miejsca zdarzenia: dokumentacja, zdjęcia, filmy, informacje dodatkowe
 2. Wyłączna wina pracownika przy wypadku przy pracy – studium przypadków
 3. Odpowiedzialność osobista i majątkowa pracownika służby BHP z tytułu prowadzonego wypadku przy pracy
  • Dyscyplinarna
  • Wykroczeniowa
  • Karna
  • Sankcje prawne: zaniechanie wykonania, nieprawidłowe wykonanie zadań służby BHP
  • Cywilno-prawna

Moduł 3. Ocena niezbędnej dokumentacji z miejsca zdarzenia na potrzeby rekonstrukcji zdarzenia

 1. Akta osobowe – weryfikacja, analiza i ocena pod katem aktualnych przepisów
 2. Identyfikacja miejsca zdarzenia wypadku w obrębie i wokół z należytą starannością wykorzystując narzędzia inżynierii odwrotnej
 3. Weryfikacja obligatoryjnych dokumentacji leżących po stronie pracodawcy
  • Pomiary i badania
  • Stanowiska i miejsca niebezpieczne
  • Zezwolenia, ograniczenia i zakazy
  • Ważne dopuszczenia do eksploatacji: maszyny i urządzenia, środki transportu i inne
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
  • Ocena ryzyka technicznego na podstawie aktualnych wymogów
  • Instrukcje stanowiskowe
  • Instrukcji obsługi
  • Deklaracje zgodności
  • Dopuszczenia maszyn do eksploatacji
  • Przeglądy, konserwacje, naprawy maszyn i urządzeń oraz środków transportu
  • Inne ważne dokumenty

Moduł zawiera praktyczne przykłady weryfikacji i analizy w/w źródeł dokumentacji realizowanych przez biegłych sadowych podczas prowadzonych postępowań, które stały się podstawą wyroków sądowych w wydziałach, karnych, cywilnych, pracy i ubezpieczeń społecznych

 1. Dokumentowanie i opis weryfikowanych dokumentów na potrzeby rekonstrukcji wypadków przy pracy

 

Moduł 4. Metodologia kryminalistycznej rekonstrukcji wypadku przy pracy. Identyfikacja, ocena i analiza wypadku przy pracy z udziałem maszyny oraz pojazdu    

 1. Przykład zebrania dowodów materialnych z miejsca poważnego wypadku drogowego
 2. Merytoryczno-techniczne opracowanie metodologii rekonstrukcji wypadku przy pracy
  • Jak właściwie zrobić zdjęcia miejsca wypadku przy pracy
  • Jak należy sporządzić szkic miejsca wypadku w przypadku braku zaawansowanych technologii np. skanera 3D
  • Jak przygotować protokół oględzin pojazdu i miejsca wypadku
  • Jakie dowody należy zabezpieczyć w przypadku zderzenia pojazdu z pieszym
 1. Kazusy i ćwiczenia z wykorzystaniem autentycznych wypadków przy pracy, które Trener poddaje wnikliwej analizie w praktyce, co służy wskazaniu najskuteczniejszych metod postępowania podczas gromadzenia i zabezpieczania materiału dowodowego
 2. Identyfikacja maszyny i/lub urządzenia – kazusy i ćwiczenia na konkretnych przykładach
  • Wymagania prawne dla maszyn i urządzeń
  • Metodologia i ścieżka postępowania przy zbieraniu dowodów
  • Ustalenie sprawności maszyny, jego prawidłowe diagnozy, ustalenie wad istotnych
  • Ocena i analiza ryzyka technicznego i resztkowego mającego wpływ na zdarzenie wypadkowe
  • Ocena i analiza zachowania poszkodowanego wobec wymogów, obowiązków i odpowiedzialności
  • Kryminalistyczne ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku
  • Opracowanie danych niezbędnych do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku

5.      Identyfikacja pojazdu – kazusy i ćwiczenia na konkretnych przykładach

  • Wymagania prawne dla urządzeń transportu bliskiego UTB
  • Metodologia i ścieżka postępowania przy zbieraniu dowodów
  • Ustalenie sprawności urządzenia UTB, jego prawidłowe diagnozy, ustalenie wad istotnych
  • Ocena i analiza ryzyka technicznego i resztkowego mającego wpływ na zdarzenie wypadkowe
  • Ocena i analiza zachowania poszkodowanego wobec wymogów, obowiązków i odpowiedzialności
  • Kryminalistyczne ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku
  • Opracowanie danych niezbędnych do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku
 1. Biomechanika inżyniersko-medyczna poszkodowanego, zastosowanie inżynierii odwrotnej do analiz – studium przypadków
 2. Technika VR (virtual reality) – stan faktyczny z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości

Moduł 5. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Innowacyjne opracowanie protokołu wg autorskiej metodologii BIEGŁY KOSICKI

 1. Faktyczne, zgodne z zasadami oraz należytą starannością ustalenie okoliczności wypadku przy pracy
 2. Przyczyny wypadku: Techniczne, Organizacyjne, Ludzkie i inne
 3. Prawidłowe ustalenie stanu faktycznego nieprzestrzegania przez obligatoryjnych przepisów bhp, w tym przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia
 4. Umyślna lub wskutek rażącego niedbalstwa przyczyna wypadku przez poszkodowanego
 5. Wpływ leków, preparatów ziołowych, środków narkotycznych, toksycznych i psychotropowych wpływające na stan psychofizyczny uczestników wypadku
 6. Dokumentacja powypadkowa – obrana opinii, symulacja rozprawy w sądzie
 7. Egzamin i podsumowanie kursu

 

Moduł 1. 03.10.2022 (8 godzin)  Prawo, normy – wymogi i zakres
Moduł 2. 04.10.2022 (8 godzin)  Budowa i identyfikacja pojazdów, obligatoryjna dokumentacja
Moduł 3. 05.10.2022 (8 godzin) Miejsce zdarzenia, skanowanie 3d, technika VR
Moduł 4. 06.10.2022 (8 godzin) Stan psychofizyczny uczestników wypadku
Moduł 5. 07.10.2022 (8 godzin) Zaznania, wyjaśnienia – odpowiedzialność prawno-karna

 

mgr inż. Marcin Kosicki
Ekspert ds. bezpieczeństwa przemysłowego, projektu konstrukcji i dokumentacji, główny specjalista ds. BHP. Dyplomowany wykładowca, autor wielu projektów innowacyjnych w zakresie kształcenia dorosłych

Wiedza

Zna metody i narzędzia analizy danych niezbędnych w rekonstrukcji wypadku przy pracy z wykorzystaniem nowoczesnych osiągnieć nauki

Ma wiedzę dotyczącą zbierania danych z miejsca zdarzenia – jego możliwości i ograniczeń

Potrafi zwracać uwagę na najdrobniejsze szczegóły, istotne przy ustalaniu przyczyn wypadku

Potrafi trafnie zadawać pytania i wnikliwie analizować wszelkie dane z miejsca wypadku

Potrafi w płynny sposób dokonać analiz prawnych i normatywnych związanych z aktualnymi wymogami prawa krajowego

Potrafi wskazać korzyści z wdrożenia i zastosowania nowoczesnych technik inżynierii odwrotnej 3D i VR w kryminalistycznej rekonstrukcji wypadków przy pracy

Świadomość w zakresie efektywnego zarządzania czasem przy zbieraniu danych i ich archiwizacji oraz ochrony przed ich utratą

Potrafi wskazać rozwiązania potencjalnie korzystne usprawniające  cały proces zbierania niezbędnych danych do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku

Pomaga współtowarzyszącym osobom uczestniczących w identyfikacji danych, analizie, formułowaniu wniosków  poprawiać warunki i techniki pracy w obszarach techniczno-organizacyjnych-ludzkich

Potrafi opracować dokumentację powypadkową  i obronić swoje argumenty przed Organami Procesowymi (Policja, Prokuratura, Sądy lub prywatni zleceniodawcy)

 

Umiejętności

Potrafi sformułować zadania które należy strategicznie przygotować przed realizacją zlecenia

Potrafi zidentyfikować i dobrać źródła informacji z miejsca zdarzenia, z materiału osobowego i innych obszarów   potrzebnych do dokonania analizy w celu opracowania dokumentacji powypadkowej

Umie przetwarzać zebrane informacje i wyciągać z nich wnioski służące ocenie

Umie dokonać analizy potencjału w oparciu o wybrane metody identyfikacji, weryfikacji, zastosowanych technik służących odtworzeniu miejsca zdarzenia wypadku

Umie dokonać analizy otoczenia każdej sprawy o wybrane metody i techniki

Gromadzi wiedzę i udostępnia ją zgodnie z celem jej wykorzystania

Umie identyfikować interesy i potrzeby partnerstwa

Jest wnikliwy w analizie materiałów powierzonych i zebranych w toku ustaleń własnych

Dopytuje zawsze, szczególnie w przypadku niejasności na miejscu zdarzenia, po ocenie materiału rzeczowego i osobowego, aby mieć pewność, że przedstawione tezy zostaną zrozumiane przez osoby zainteresowane

Prowadzi prawidłową komunikację w trakcie realizacji zadań przy, w trakcie i po całym procesie postępowania powypadkowego

 

 

Kompetencje

Buduje atmosferę godną zaufania

Prezentuje szacunek wobec współpracowników

Zachęca inne osoby do podejmowania inicjatyw

Jasno komunikuje oczekiwania wobec innych

Tworzy przyjazną atmosferę w pracy, zachęcając wszystkich innych oraz specjalistów do angażowania się w realizację zadania

Jest wrażliwy na potrzeby i oczekiwania różnych grup specjalistów i docenia wkład pracy całego zespołu

Jest asertywny i potrafi uargumentować swoje zdanie

Komunikuje wyniki pracy w zespole w sposób klarowny i taktowny

 

Kurs stacjonarny – wyposażenie: sala wyposażona w stoły i krzesła, klimatyzację, wifi, flipchart

Dopuszczalna jest możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zdalnej (online) za pomocą aplikacji MS Teams oraz Skype

Informacje dodatkowe:

Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w wersji papierowej wraz z certyfikatem potwierdzającym uczestnictwo w szkoleniu. Zaświadczenie o ukończeniu usługi.

Szkolenie nie zawiera elementów obligatoryjnych szkoleń BHP wymaganych prawem w zawiązku z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z informacją wydaną przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym: „Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2” kształcenie odbywa się zgodnie z wytycznymi poprzez m.in.: Wytyczne dla instruktora: osłona nosa i ust oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe), nie używanie tel. komórkowych. Wytyczne dla Uczestnika: uczestnik przychodzi na szkolenie bez osób towarzyszących, osłona nosa i ust jednorazowymi maseczkami oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe), nie używanie tel. komórkowych, posiadanie odzieży ochronnej . W pomieszczeniu będzie wykonana dezynfekcja m.in. rąk i powierzchni do pracy. Odległość między kursantami zachowana -1,5 m. Regularnie będzie wietrzone pomieszczenie w trakcie szkolenia.