Banner
Banner
Flash

Analiza i ocena ryzyka technicznego

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu analizy i oceny ryzyka technicznego dla:

  • Maszyn

  • Gniazd produkcyjnych

  • Linii produkcyjnych

  • Mega układów technologicznych

Podstawa Prawna:


       Dyrektywa Maszynowa MAD 2006/42/WE. Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE


gdzie


ZAŁĄCZNIK VII

A. Dokumentacja techniczna maszyny:


1. Dokumentacja techniczna obejmuje:

- dokumentację oceny ryzyka przedstawiającą zastosowaną procedurę, zawierającą:}

I) wykaz zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do maszyny;


II) opis środków zapobiegawczych wdrożonych w celu wyeliminowania rozpoznanych zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka oraz, w stosownych przypadkach, wskazanie ryzyka resztkowego związanego z maszyną,

Norma zharmonizowana:

PN-EN ISO 12100:2012P.
Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania - Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka

    Regulacje prawne dotyczące m.in. podejmowania środków profilaktycznych i zabezpieczających, obejmujące identyfikacje, szacowanie ryzyka i postępowanie procesowe informują o ryzyku akceptowalnym i resztkowym w taki sposób, aby przekazane informacje były bezpieczne i nie zagrażały życiu i zdrowiu osób użytkujących bądź przebywających w pobliżu maszyn.

      W związku z powyższym, w ramach odpowiedzialności cywilnej producenta za wyrób (a także tego, który modyfikuje i wprowadza zmiany w oryginalną konstrukcję maszyny), jego obowiązkiem nie jest tylko zapewnienie odpowiednich cech konstrukcyjnych wyrobu, ale również przekazanie użytkownikom wyczerpującej informacji o wszelkich możliwych zagrożeniach, które mogą wystąpić w czasie eksploatacji. Stąd duże znaczenie dokumentacji techniczno-ruchowej lub instrukcji obsługi, instrukcji stanowiskowych oraz szczegółowych informacji, które ułatwią użytkującym bezpieczną eksploatację.


Kreacja: WolsztynPlanet.com