Analiza i ocena zagrożeń

Analiza i ocena zagrożeń

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia, że środowisko pracy pozwala na bezpieczne wykonywanie pracy pomimo prawdopodobieństwa wystąpienia w nim atmosfery wybuchowej. Bezpieczeństwo pracy może być zapewnione poprzez ciągły nadzór warunków bezpieczeństwa pracowników zgodnie z zaleceniami wynikającymi z przeprowadzonej oceny ryzyka wybuchu.

Ocena ryzyka wybuchu - Podstawa prawna

Opracowanie oceny ryzyka wybuchu wymagane jest zgodnie z § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

Powierzając nam ocenę ryzyka wybuchu masz gwarancję kompleksowego, eksperckiego podejścia oraz rzeczowej analizy.

Projektowanie i wykonywanie technologicznych instalacji przemysłowych musi uwzględniać warunki zapewnienia ich bezpiecznego działania. Dotyczy to w szczególności tych procesów przemysłowych, które wiążąc się z przebiegiem reakcji chemicznych lub zmianą stanu skupienia substancji stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego oraz środowiska.

Kiedy obszar uznany jest za zagrożony wybuchem?

Pomieszczenia określa się jako zagrożone wybuchem, jeżeli może się w nich utworzyć mieszanina wybuchowa powstała z wydzielającej się takiej ilości gazów palnych, par, mgieł, aerozoli lub pyłów, których wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia przekraczający 5 kPa

Podstawą uznania przestrzeni za potencjalnie zagrożoną wybuchem jest czas emisji i utrzymywania się czynników tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Przy klasyfikacji przestrzeni do odpowiedniej strefy zagrożenia wybuchem oraz przy doborze urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym bierze się pod uwagę właściwości fizykochemiczne czynników palnych występujących w danej przestrzeni m.in.:

Przed przystąpieniem do klasyfikacji przestrzeni do odpowiednich stref zagrożenia wybuchem powinny być podjęte działania zmierzające do minimalizacji ryzyka wybuchu.

 • granice wybuchowości
 • temperaturę zapłonu w przypadku cieczy
 • temperatury samozapłonu
 • minimalne energie zapłonu
 • grupy wybuchowości
 • gęstości względem powietrza

Na czym polega ocena ryzyka wybuchu?

Ocena Ryzyka Wybuchu to pełna analiza poziomu bezpieczeństwa instalacji / obiektu uwzględniająca m.in.:

 • występujące w procesie substancje i mieszaniny,
 • zachodzące procesy technologiczne i ich wzajemne oddziaływania,
 • ocenę zagrożenia wybuchem,
 • klasyfikację stref zagrożonych wybuchem,
 • prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfer wybuchowych,
 • prawdopodobieństwo wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu
 • oraz rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.

Jakościowa ocena ryzka wybuchu

Podczas oceny ryzyka wybuchu, do identyfikacji zagrożeń i oszacowania ryzyka stosuje się przeważnie ocenę jakościową. Opiera się ona na opisie częstości wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu, mogących spowodować wybuch – wyróżnia się 5 kategorii:

 • 1 (nieprawdopodobne) – wystąpienie efektywnych źródeł zapłonu jest bardzo mało prawdopodobne (ale możliwe),
 • 2 (mało prawdopodobne) – niskie prawdopodobieństwo wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu, mogą jednak one się pojawić w trakcie eksploatacji instalacji / obiektu,
 • 3 (okazjonalne) – efektywne źródła zapłonu mogą wystąpić kilkakrotnie w okresie użytkowania,
 • 4 (prawdopodobne) – źródła zapłonu mogą występować często,
 • 5 (częste) – efektywne źródła zapłonu występują bardzo często.

Jakościowa ocena  możliwych skutków wybuchu

Jakościowo ocenia się również możliwe skutki wybuchu, które dzieli się na 4 kategorie:

 • pomijalne (kategoria 1) – w wyniku wybuchu może dojść do nieznacznych obrażeń pracowników bądź pomijalnych uszkodzeń instalacji,
 • drobne (kategoria 2) – wybuch może doprowadzić do lekkich obrażeń pracowników lub drobnych uszkodzeń instalacji,
 • poważne (kategoria 3) – wybuch prowadzi do ciężkich obrażeń pracowników lub poważnych uszkodzeń instalacji,
 • katastrofalne (kategoria 4) – ofiary śmiertelne i całkowite zniszczenie instalacji.

Na podstawie powyższych analiz, sporządza się matrycę ryzyka R, pozwalającą na sporządzenie oceny ryzyka wybuchu. Ze względu na specyfikę analizy jakościowej, do odpowiedniej kwalifikacji częstości wystąpienia efektywnych źródeł zapłonu oraz oceny możliwych skutków wybuchu konieczna jest szeroka wiedza o procesie oraz wieloletnie, praktyczne doświadczenie w ocenie ryzyka wybuchu, które z nami zrealizujesz.

Prześlij nam swoje zapytanie, a my skonfigurujemy najlepsze rozwiązanie i przedstawimy ofertę

tel. 68 347 16 71

e-mail : biuro@martinuspolska.pl