Szkolenie. GOZ wraz z metodologią szacowania wskaźników i transformacją biznesu w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przemysłu 4.0. Zasady 6R, LCA. Procedury, obowiązkowa dokumentacja. GOZowskie rozwiązania technologiczne. Wymogi prawa krajowego i UE – okiem eksperta.

szkolenia

Szczegóły szkolenia

  • Wągrowiec
  • 2024-04-22 7:00 do 2024-04-24 15:00

Contact event manager

1 2 3 4
Możliwość dofinansowania:
KFS, BUR
Poziom:
szkolenia specjalistyczne
Czas trwania:
24h
Język:
polski
Uzyskany tytuł:
Zaświadczenie + Certyfikat
Tryb:
wykład, dyskusja, ćwiczenia grupowe, warsztaty

Szczegóły szkolenia

  • 5,100.00 NETTO 10 Pozostało
  • 6,273.00 BRUTTO 10 Pozostało
Sorry, Event Passed

Zarezerwuj szkolenie

Zapisz się
NETTO
10
5,100.00
One time registration allowed for this ticket
0
BRUTTO
10
6,273.00
One time registration allowed for this ticket
0
zł0
25 1090 1535 0000 0001 4820 0738 – Bank Santander oddział Zielona Góra
Wróć do początku
Dziękujemy Ci Uprzejmie

Szkolenie. GOZ wraz z metodologią szacowania wskaźników i transformacją biznesu w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przemysłu 4.0. Zasady 6R, LCA. Procedury, obowiązkowa dokumentacja. GOZowskie rozwiązania technologiczne. Wymogi prawa krajowego i UE – okiem eksperta.

2024-04-22 7:00 do 2024-04-24 15:00
22 kwietnia 2024

000000

Szkolenie. GOZ wraz z metodologią szacowania wskaźników i transformacją biznesu w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przemysłu 4.0. Zasady 6R, LCA. Procedury, obowiązkowa dokumentacja. GOZowskie rozwiązania technologiczne. Wymogi prawa krajowego i UE – okiem eksperta.

2024-04-22 7:00 do 2024-04-24 15:00
22 kwietnia 2024

Wydrukować

INFORMACJA O USŁUDZEProgramHARMONOGRAMWYKŁADOWCAEFEKTY KSZTAŁCENIAWARUNKI TECHNICZNEINFORMACJE DODATKOWE

Cel usługi (szkolenia praktycznego) jest uświadomienie uczestnikom jakie w praktyce można zastosować narzędzia i umiejętności, które będą pomocne przy samodzielnym opracowaniu strategii GOZ (Gospodarki o Obiegu Zamkniętym) poprzez badanie procesów, analizy i oceny, metodologię szacowania wskaźników, zasady, procedury, wypełniając rygorystyczne wymagania prawa krajowego i UE.
Kurs krok po kroku przez 3 dni (24 godziny) szczegółowo omawiane zostaną kluczowe założenia i cele GOZ oraz rolę GOZ w kontekście zrównoważonego rozwoju w szeroko rozumianej transformacji biznesowej ze szczególnym uwzględnieniem tzw. wskaźników GOZowych. Przybliżenie możliwych modeli dostępu lub posiadania produktów w kontekście GOZ. Studium przypadków oparta głównie na wskaźnikach projektowych GOZowych.

Cel biznesowy

Szkolenie specjalistyczne ma na celu przede wszystkim:

– Wzmocnienie konkurencyjności organizacji przez wdrażanie innowacyjnych modeli biznesowych opartych na zasadach Gospodarki Obiegu Zamkniętego.

– Podkreślenie znaczenia raportowania ESG w kontekście rosnących oczekiwań rynku i interesariuszy oraz w jaki sposób praktyki GOZ mogą przyczynić się do lepszego spełnienia tych wymagań.

– Pokazanie, jak zrównoważone strategie w obszarze GOZ mogą przynieść korzyści finansowe, w tym np. redukcję kosztów, zwiększenie efektywności wykorzystania surowców, materiałów, komponentów.

– Prezentacja korzyści związanych z wczesnym zaangażowaniem się w praktyki GOZ, w tym zmniejszenie ryzyka związanego z regulacjami środowiskowymi i społecznymi, dostęp do wsparcia finansowego oraz dotarcie do nowych grup odbiorców i/lub nowych rynków.

– Uświadomienie uczestnikom, jak wdrożenie praktyk GOZ może wpłynąć pozytywnie na wizerunek firmy, budując zaufanie i lojalność klientów oraz zwiększając atrakcyjność dla inwestorów.

Efekt usługi

Ocena pracy w trakcie usługi i ćwiczeń warsztatowych:

Ekspert będzie obserwować i oceniać aktywność uczestników podczas trwania usługi, zwracając uwagę na ich zaangażowanie, jakość zadawanych pytań, a także zdolność do współpracy w trakcie ćwiczeń grupowych i warsztatów.

Test wielokrotnego wyboru:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy zostaną poddani krótkiemu testowi wielokrotnego wyboru, który pozwoli ocenić ich wiedzę i zrozumienie kluczowych zagadnień omawianych podczas 3 dniowego szkolenia.

Metoda potwierdzenia osiągnięcia efektu usługi
Wyniki zamkniętego testu wielkokrotnego wyboru oraz prezentacja.

Kategoria Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem
Sposób dofinansowania wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi Osoby z wyższymi i niskimi kwalifikacjami zawodowymi oraz osoby
poniżej lub poniżej 50 roku życia. Pracownicy zajmujący się
projektowaniem, dokumentacją, wdrażaniem i produkcją, nadzorem, procesami jakościowymi, procesem technologicznym i produkcyjnym oraz koordynacją spraw administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami – GOZ
Minimalna liczba uczestników 8
Maksymalna liczba uczestników 15
Forma prowadzenia usługi Stacjonarna zamknięta
Liczba godzin usługi 24
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia
usługi
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

RIS 2.30/00384/2018

 

 

 

Dzień I – GOZ – wprowadzenie, wymagania prawne, obowiązki dla przedsiębiorców

1.Wstep do gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ):
GOZ – definicja, wykluczenia
GOZ a tradycyjny model gospodarki odpadami – zasadnicze różnice
Główne trendy GOZ istotne dla rozwoju gospodarczego: 3R, 6R
Cyrkularne surowce
Zero waste w praktyce
Zielony Ład dla Europy
Transformacja zmian w kierunku GOZ
2. GOZ w Unii Europejskiej – wymogi, skala zmian, wdrażanie nowych zmian.
3. GOZ w prawie krajowym – obligatoryjne stosowanie założeń kamieni milowych.
4. Cele zrównoważonego rozwoju.
5. Biznesowe ścieżki innowacyjnych usług technologicznych i procesowych.
6. Interesariusze – kim są, rodzaje, mapa interesariuszy.
7. Zielony projekt FENG – wymagania, kryteria, wskaźniki.
8. GOZ – projekty priorytetowe w rozwoju przedsiębiorstwa.
9. Gospodarka obiegu zamkniętego okiem eksperta – studium przypadków.

Dzień II – GOZ – Trendy, cykl życia, ekoprojektowanie, wskaźniki, innowacje technologiczne, ETV, EGS

1. Światowy trend ekoproduktów.
2. Cykl życia produktu.
3. Normy kluczowe dla oceny życia produktu.
4. Cele zrównoważonego rozwoju.
5. LCA – metoda, korzyści ekonomiczne i środowiskowe.
6. Wskaźniki GOZowe.
7.Ekoprojektowanie
8. Zasada 6R – korzyści i powiązania wskaźnikowe z metodą 6R.
9. Zasady czystej produkcji – planowanie i wdrażanie zielonych rozwiązań w firmie, eliminacja, redukcja emisji.
10. GOZ czy to się przedsiębiorstwu opłaca? czyli:
Oceniać
Analizować
Kalkulować
Pozyskiwać fundusze
Wdrażać i osiągać zyski
11. ETV, EGS – wymagania, zgodność z regulacjami
12. Certyfikaty ekologiczne i ekocertyfikaty.

Dzień III – Transformacja w kierunku GOZ, zadania i czynności – ustalanie, ocena i analiza wskaźnikowa – warsztaty. Audyt GOZ

Identyfikacja, diagnoza wstępna i konceptualizacja wskaźników GOZowych w przedsiębiorstwie:

Wykorzystanie surowców pierwotnych w produkcji
Zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych, produktów ubocznych i biosurowców
Zmniejszenie zużycia surowców krytycznych
Redukcja ilości wytwarzanych odpadów
Zwiększenie wykorzystania ilości odpadów w procesach produkcyjnych
Redukcja ilości zużywanej wody
Redukcja ilości wytwarzanych ścieków
Redukcja ilości zużywanej energii pierwotnej elektrycznej i/lub cieplnej
Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze zużycia energii
Zmniejszenie wielkości emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych z własnych źródeł
Zmniejszenie wielkości emisji pyłów i gazów
Zwiększenie trwałości produktów poprzez naprawy lub ponowne użycie (re-use)
Wprowadzenie nowych przyjaznych dla środowiska materiałów lub rozwiązań pozwalających na ograniczenie zużycia materiałów, energii lub emisji u odbiorców (konsumentów)

Matryca wskaźników – wymagania, ryzyko procesowe.
Metody badania i wskaźniki.
Analiza wskaźnikowa. Interpretacja wyników i ich poprawne zastosowanie.
Obliczanie wskaźników GOZowych na wybranych przykładach – ćwiczenia w grupach.
Dokumentacja zidentyfikowanych wskaźników i połączenie ich z przepisami obligatoryjnymi.
Audyt GOZ. Wymagania formalno – prawne.
Panel dyskusyjny wyzwania i korzyści.
Egzamin końcowy.
Podsumowanie szkolenia.

Warunki niezbędne do spełnienia przez uczestników usługi, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągniecie głównego celu:
– minimalna liczba pracowników firmy: 4 osób
– minimalny poziom wykształcenia: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, wyższe
– doświadczenie i wiedza uczestników: minimum 3 miesięczna lub większa praktyka branżowa
– czynna aktywność na zajęciach podczas kazusów prawno-technicznych, ćwiczeń grupowych oraz przy maszynach na hali produkcyjnej
– wykonanie testu w celu utrwalenia wiedzy,
– minimalny poziom obecności na zajęciach: 80%

Warunki organizacyjne:
– usługa prowadzona w godzinach zegarowych
– zajęcia mają charakter wykładu, kazusów prawo – technicznych, dyskusji i ćwiczeń grupowych w minimum 3-4 osób.

Sala wykładowa:
Wyposażenie: stoły i krzesła, flipchart, projektor, klimatyzacje lub wentylację ogólną mechaniczną lub grawitacyjną.
Minimalna temperatura w pomieszczeniu: 18 stopni
Maxymalna temperatura w pomieszczeniu: 23 stopnie

Dzień 1.
GOZ – wprowadzenie, wymagania prawne, obowiązki dla przedsiębiorców
GODZINY: 07.00 – 15.00

Dzień 2.
Dzień II – GOZ – Trendy, cykl życia, ekoprojektowanie, wskaźniki, innowacje technologiczne, ETV, EGS
GODZINY: 07.00 – 15.00

Dzień 3.
Dzień III – Transformacja w kierunku GOZ, zadania i czynności – ustalanie, ocena i analiza wskaźnikowa – warsztaty. Audyt GOZ
GODZINY: 07.00 – 15.00

 

Marcin Kosicki

Absolwent: PWSZ Leszno – Instytut Politechniczny,  Politechniki Poznańskiej – Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Wyższa Szkoła Humanistyczna – BHP, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  – wykształcenie wyższe techniczne i inne. Od ponad 19 lat prowadzi praktykę ekspercką w zakresie projektowania, konstrukcji, dokumentacji (Technicznej, konstrukcyjnej, technologicznej, produkcyjnej) modyfikacjami, modernizacjami, analizą i oceną ryzyka oraz ryzyka resztkowego (w tym analizą i oceną ryzyka wybuchowości – pyły i gazy), oceną ryzyka na stanowisku pracy, ergonomią, oceną zgodności i certyfikacją maszyn i wyrobów – oznaczenie CE i ATEX – maszyn i urządzeń, linii produkcyjnych, mega układów technologicznych,  pojazdów zwykłych i specjalnych, Badaniami procesów Pracy w zakładach przemysłowych oraz administracji. Robotyzacją i automatyzacją  – Przemysłem 4.0. Cyfryzacją i Digitalizacją. Coachingiem, motywacją. Specjalizuje się w obszarze: Prawa Karnego, Prawa Cywilnego, Prawa Gospodarczego, Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,  Prawem Zamówień Publicznych, Prawa Podatkowego,  BHP i PPOŻ, Ochroną Środowiska, Kryminalistyczną rekonstrukcją wypadków drogowych i wypadków przy pracy, Gospodarką o obiegu Zamkniętym. W kontroli i rozliczaniu projektów B+R, ulgami podatkowymi B+R i IPBOX, innowacje i robotyzację.
Na co dzień biegły (Biegły KOSICKI) i ekspert w działalności Martinus Marcin Kosicki, jako:
EKSPERT ds. certyfikacji maszyn, zespołów maszyn – oznaczenie CE
EKSPERT ds. oceny i analizy maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań BHP
EKSPERT ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i techniki motoryzacyjnej
EKSPERT ds. bezpieczeństwa przemysłowego (projektu, konstrukcji, dokumentacji – ATEX):
w strefach zagrożenia wybuchem – pyłów (strefa 20,21,22)
w strefach zagrożenia wybuchem – gazów (strefa 0, 1, 2)
EKSPERT ds. ochrony i inżynierii środowiska, GOZ – gospodarka o obiegu zamkniętym
EKSPERT ds. innowacji, nowych technologii i rozwoju biznesu
EKSPERT ds. Przemysłu 4.0, badań procesów pracy
EKSPERT ds. projektów i dotacji badawczo-rozwojowych
EKSPERT ds. ulg podatkowych: badawczo-rozwojowych i IP BOX, prototyp, robotyzację, innowacyjnych pracowników, ekspansji, PSI i CBR
INNOWATOR przyszłości ds. prawno-techniczno-ekonomiczno-rachunkowych
GŁÓWNY SPECJALISTA ds. BHP
Konstruktor – Technolog (projektu, konstrukcji, dokumentacji, oceny i analizy ryzyka technicznego, ryzyka resztkowego)
Rzeczoznawca SIMP w specjalności 705
pojazdy samochodowe i ciągniki w zakresie techniki motoryzacyjnej
oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego
Rzeczoznawca Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu
AUDYTOR wewnętrzny ISO 9001
AUDYTOR  wiodący SZBiHP PN-EN 18001
Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)
Konsultant Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Zielonej Górze
Wykładowca – trener

Prowadzi szkolenia z dziedzin :
Oznakowania CE maszyn i urządzeń
Dokumentacja techniczna, Instrukcja obsługi
Ocena Ryzyka Technicznego
Strefa zagrożenia wybuchem ATEX
Dotacje Nowa Perspektywa
Ulgi podatkowe: badawczo-rozwojowych i IP BOX, prototyp, robotyzację, innowacyjnych pracowników, ekspansji, PSI i CBR
BHP I SUR
Przemysłu 4.0
Ochrona środowiska: Audyty, opinie, raporty, GOZ

Prowadzi kursy z dziedzin :
Kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych z zastosowaniem techniki VR i inżynierii odwrotnej
Innowacyjna technika kryminalistyczna w rekonstrukcji ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z zastosowaniem metod inżynierii odwrotnej

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się Kryteria weryfikacji Metoda walidacji
Zna i rozumie zasady Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Uczestnik poprawnie definiuje, wyjaśnia koncepcję Gospodarki Obiegu Zamkniętego i jej główne zasady Test teoretyczny zamknięty (jedno lub wielokrotnego wyboru)
Zna i rozumie wymagania przepisów UE i wymagań krajowych dotyczących Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Uczestnik poprawnie definiuje, wyjaśnia wymagań prawnych z podziałem na prawo UE i prawo krajowe Test teoretyczny zamknięty (jedno lub wielokrotnego wyboru)
Potrafi rozróżnić modele biznesowe dostępne w GOZ. Uczestnik prezentuje i porównuje różne modele biznesowe w GOZ, wskazujących charakterystyczne cechy. Test teoretyczny zamknięty (jedno lub wielokrotnego wyboru)
Rozróżnia etapy analizy cyklu życia produktu, rozumie wpływ modeli biznesowych na poszczególne etapy, zna i rozumie normy kluczowe dla życia produktu oraz jego wskaźniki. Uczestnik identyfikuje etapy cyklu życia produktu i określa, jak modele biznesowe wpływają na każdy z etapów. Test teoretyczny zamknięty (jedno lub wielokrotnego wyboru)
Zna i rozumie wymagania systemu ETV, certyfikatów, ekocertyfikatów, rozumie, jak zarządzać odpadami w przedsiębiorstwie Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Uczestnik poprawnie definiuje, wyjaśnia wymagania formalno-prawne z podziałem na prawo UE i prawo krajowe w zakresie dokumentowania i zarządzania dokumentacją Test teoretyczny zamknięty (jedno lub wielokrotnego wyboru)
Potrafi identyfikować i diagnozować wskaźniki GOZowe dzięki wdrażaniu praktyk GOZ. Uczestnik identyfikuje, diagnozuje i opisuje i dokumentuje konkretne wskaźniki transformacji GOZ Test teoretyczny zamknięty (jedno lub wielokrotnego wyboru)
Potrafi wskazać, w jaki sposób praktyki GOZ mogą zwiększyć atrakcyjność firmy dla inwestorów, partnerów, klientów zainteresowanych kryteriami ESG. Uczestnik wyjaśnia, jak praktyki GOZ mogą wpływać na postrzeganie firmy przez inwestorów i klientów z perspektywy kryteriów ESG. Test teoretyczny zamknięty (jedno lub wielokrotnego wyboru)
Rozumie, jak wdrożenie GOZ może przyczynić się do rozwijania i poszerzania oferty produktów/usług firmy, odpowiadając na rosnące oczekiwania rynku w związku z transformacją GOZ i trzęsieniem przez tzw. Zielony Ład Europy. Uczestnik demonstruje zrozumienie, jak GOZ może wpłynąć na rozwój i dywersyfikację oferty produktów/usług     firmy. Test teoretyczny zamknięty (jedno lub wielokrotnego wyboru)
Potrafi identyfikować możliwości i szanse w zakresie ESG dzięki wdrażaniu praktyk GOZ. Uczestnik identyfikuje procesy, szczegółowo opisuje na konkretnych szansach w zakresie ESG, które pojawiają się dzięki zastosowaniu praktyk GOZ. Prezentacja
Potrafi i rozumie, jak utworzenie i wdrożenie praktyk GOZ w przedsiębiorstwie przy udziale wykwalifikowanej kadry może przyczynić się do konkurowania z innymi firmami na rynku krajowym i zagranicznym. Uczestnik demonstruje zrozumienie, jak praktyki GOZ mogą wpłynąć na rozwój i dywersyfikację oferty produktów/usług     firmy na rynkach krajowych i zagranicznych. Prezentacja
Zna i rozumie wymagania projektu, ekoprojektu, zna i rozumie ryzyko terminowości i harmonogramu projektu Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Uczestnik poprawnie definiuje, wyjaśnia, kalkuluje zadania w projekcie GOZ. Test teoretyczny zamknięty (jedno lub wielokrotnego wyboru)

Szkolenie stacjonarne – wyposażenie: sala wyposażona w stoły i krzesła, klimatyzację, wifi, flipchart
Dopuszczalna jest możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zdalnej (online) za pomocą aplikacji MS Teams oraz Skype.
Warunki niezbędne do spełnienia przez uczestników usługi, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągniecie głównego celu:
– minimalna liczba pracowników firmy: 8 osób
– minimalny poziom wykształcenia: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, wyższe
– doświadczenie i wiedza uczestników: minimum 3 miesięczna lub większa praktyka branżowa
– czynna aktywność na zajęciach podczas kazusów prawno-technicznych, ćwiczeń grupowych oraz przy maszynach na hali produkcyjnej
– wykonanie testu w celu utrwalenia wiedzy,
– minimalny poziom obecności na zajęciach: 80%

Warunki organizacyjne:
– usługa prowadzona w godzinach zegarowych
– zajęcia mają charakter wykładu, kazusów prawo – technicznych, dyskusji i ćwiczeń grupowych w minimum 3-4 osób.

Sala wykładowa:
Wyposażenie: stoły i krzesła, flipchart, projektor, klimatyzacje lub wentylację ogólną mechaniczną lub grawitacyjną.
Minimalna temperatura w pomieszczeniu: 18 stopni
Maxymalna temperatura w pomieszczeniu: 23 stopnie

Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe z każdego dnia szkolenia w wersji papierowej.
Test pisemny w wersji papierowej.
Zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
W pomieszczeniu będzie wykonana dezynfekcja m.in. rąk i powierzchni do pracy.
Odległość między kursantami zachowana -1,5 m.
Regularnie będzie wietrzone pomieszczenie w trakcie usługi.