GOZ – Gospodarka o obiegu zamkniętym, Audyt GOZ, dotacja i rozliczenie grantu

Gospodarka o obiegu zamkniętym to model produkcji i konsumpcji, który polega na dzieleniu się, pożyczaniu, ponownym użyciu, naprawie, odnawianiu i recyklingu istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe. W ten sposób wydłuża się cykl życia produktów. W praktyce oznacza to ograniczenie odpadów do minimum. Kiedy cykl życia produktu dobiega końca, surowce i odpady, które z niego pochodzą, powinny zostać w gospodarce, dzięki recyklingowi. Można je z powodzeniem wykorzystać ponownie, tworząc w ten sposób dodatkową wartość.

Główne trendy GOZ istotne dla rozwoju gospodarczego to:

 • transformacja gospodarki linearnej w cyrkularną
 • zasady 5R – reduce, reuse, recycle, repair, recover
 • cyrkularne modele biznesowe
 • nowoczesne rozwiązania technologiczne z zakresu GOZ

GOZ jest to gospodarka opierająca się na modelu cyrkularnym, który zakłada minimalizację wykorzystania surowców i materiałów, wydłużenie cyklu życia produktów czy maksymalizację surowców. Staje się ona koniecznością z uwagi na ograniczone zasoby środowiska oraz szereg szans rozwojowych prawie w każdym obszarze i na każdym poziomie łańcucha dostaw.

Idea gospodarki obiegu zamkniętego powstała, jako rozwiązanie większości problemów związanych z dotychczas stosowaną gospodarką linearną, która wiąże się z dużym zanieczyszczeniem środowiska (odpady, emisje zanieczyszczeń do powietrza i wody) oraz znacznym zużyciem surowców nieodnawialnych. Aktualnie zużywamy 1,6 razy więcej zasobów, niż pozwalają na to możliwości regeneracyjne Ziemi. Wykorzystywanie surowców do produkcji, a następnie generowanie odpadów jest właśnie modelem linearnym.

Modelem, który ma pomóc zminimalizować przedstawione problemy, jest model gospodarki o obiegu zamkniętym – inaczej model cyrkularny. Główną zasadą tego modelu jest zamknięcie linii z modelu linearnego tak, aby obieg odbywał się w zamkniętym cyklu.

Cykl życia produktu w gospodarce o obiegu zamkniętym może powtarzać się w nieskończoność, jednak na każdym etapie należy dążyć do tego, by produkt lub surowiec pozostał w obiegu jak najdłużej.'

Źródło: https://www.europarl.europa.eu/

Model cyrkularny wiąże się ściśle z hierarchią postępowania z odpadami – zasadą 3R:

 • Reduce – redukować, obniżać, ilość odpadów
 • Reuse – ponownie wykorzystać
 • Recycle – powtórnie przetworzyć

Aktualnie zasada 3R została poszerzona od dodatkowe 4R, tworząc razem model 7R:

 

Największe korzyści z wdrożenia GOZ to:

 • Ochrona środowiska
 • Efektywność (korzystania z) zasobów
 • Kreowanie nowych rynków i miejsc prac

Model takiej gospodarki może polegać na ekoprojektowaniu, dzieleniu się, pożyczaniu, ponownym użyciu, naprawie, odnawianiu, recyklingu istniejących produktów oraz powtarzaniu tego cyklu możliwie jak największą liczbę razy.

Audyt techniczno-logistyczny GOZ

Po przeanalizowaniu procesów technologicznych i produkcyjnych zachodzących u Klienta oraz poszczególnych frakcji odpadów tam występujących. Audyt obejmuje dokładną analizę bieżącego stanu i procesów przedsiębiorstwa, w celu identyfikacji miejsc, w których można zwiększyć efektywność energetyczną i zoptymalizować zużycie surowców. W ramach naszej usługi, zaproponujemy również konkretne rozwiązania technologiczne i strategie, które pomogą w realizacji celów GOZ w przedsiębiorstwie.

Poprawa efektywności energetycznej przyczynia się do redukcji kosztów produkcji i transportu, a także do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i zużycia surowców. W rezultacie, produkcja i dystrybucja produktów i usług stają się bardziej opłacalne i przyjazne dla środowiska.

Transformacja energetyczna w ramach GOZ zakłada wykorzystywanie bardziej zrównoważonych źródeł energii, takich jak kogeneracja, fotowoltaika, biogazownie, wiatraki, wodór oraz odzysk ciepła z procesów produkcyjnych. Dzięki temu możliwe jest tańsze i bardziej ekologiczne produkowanie energii, co przyczynia się do realizacji celów GOZ. Warto podkreślić, że taka transformacja nie tylko poprawia efektywność energetyczną, ale także pomaga w osiągnięciu celów dotyczących zrównoważonego rozwoju, takich jak ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i ochrona klimatu.

Pomagamy w efektywnym zarządzaniu kosztami, optymalizacji pracy i zasobów, dlatego na początku skupiamy się na znalezieniu rozwiązań, które pomogą zamknąć obieg w obrębie jednej firmy oraz jej dostawców.

Zaproponowane rozwiązania są korzystne finansowo i efektywne z punktu widzenia ochrony środowiska, ponieważ wpływają na osiąganie celów środowiskowych, podnoszenie wskaźnika recyklingu w przedsiębiorstwie i zmniejszenia emisji CO2.

 

Dotacja i rozliczenie grantu

Profesjonalnie zajmiemy się przygotowaniem wniosku o przyznanie dofinansowania i rozliczenia dotacji w ramach pierwszego etapu Działania 1.3 FEPW Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP.

Zajmiemy się przygotowaniem wniosku i pozyskaniem dofinansowania.

 • Doradzimy Ci jakie dokumenty należy, aby skorzystać z programu i mieć możliwość prawidłowego rozliczenia projektu;
 • Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu.
 • Wypełnimy Twój wniosek aplikacyjny o przyznanie grantu;
 • Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
 • Będziemy monitorować proces oceny wniosku o przyznanie grantu w razie  potrzeby wspieramy przy udzieleniu dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dofinansowania;
 • Udzielimy Ci pomocy w rozliczeniu projektu;
 • Przygotujemy odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji;
 • Pomożemy Ci na etapie dokonywania zakupów w projekcie;

Nasza usługa może zostać dofinansowana – szczegóły Usługi rozwojowe „szyte na miarę” energią przyszłości

Jesteś zainteresowany?

Marcin Kosicki

Email: kosicki@martinuspolska.pl

Kom. 509 822 347