KURS. INNOWACYJNA TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA W REKONSTRUKCJI USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY Z ZASTOSOWANIEM METOD INŻYNIERII ODWROTNEJ

Kursy

Szczegóły szkolenia

 • Piła
 • 2024-05-06 8:00 do 2024-05-10 16:00
 • szkolenie otwarte

Contact event manager

1 2 3 4
Możliwość dofinansowania:
KFS, BUR
Poziom:
specjalistyczne
Czas trwania:
40 h
Język:
polski
Uzyskany tytuł:
Zaświadczenie + Certyfikat
Tryb:
szkolenie otwarte

Szczegóły szkolenia

 • 9,225.00 cena brutto 10 Pozostało
 • 7,500.00 cena netto 10 Pozostało
Sorry, Event Passed

Zarezerwuj szkolenie

Zapisz się
cena brutto
10
9,225.00
One time registration allowed for this ticket
0
cena netto
10
7,500.00
One time registration allowed for this ticket
0
zł0
25 1090 1535 0000 0001 4820 0738 – Bank Santander oddział Zielona Góra
Wróć do początku
Dziękujemy Ci Uprzejmie

KURS. INNOWACYJNA TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA W REKONSTRUKCJI USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY Z ZASTOSOWANIEM METOD INŻYNIERII ODWROTNEJ

Piła

2024-05-06 8:00 do 2024-05-10 16:00
6 maja 2024

000000

KURS. INNOWACYJNA TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA W REKONSTRUKCJI USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY Z ZASTOSOWANIEM METOD INŻYNIERII ODWROTNEJ

Piła

2024-05-06 8:00 do 2024-05-10 16:00
6 maja 2024

Wydrukować

INFORMACJA O USŁUDZEProgramHARMONOGRAMWYKŁADOWCAEFEKTY KSZTAŁCENIAWARUNKI TECHNICZNEINFORMACJE DODATKOWE

 

Cel kursu: Cel edukacyjny

Kurs kierowany jest do osób, które chcą zdobyć specjalistyczne kompetencje i kwalifikacje w zakresie innowacji
produktowej – kryminalistycznej rekonstrukcji wypadków przy pracy z zastosowaniem inżynierii odwrotnej. Celem kursu
jest zdobycie przez uczestnika wiedzy innowacyjnej, praktycznej, fachowej opartych na standardach światowych,
europejskich, polskich ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji przyszłości: pracy w grupie, technologii cyfrowych,
dokumentowania, archiwizacji.

Kategoria Prawo i administracja / Prawo Unii Europejskiej
Sposób dofinansowania wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi Inspektorzy BHP, specjaliści BHP, główny specjalista ds. BHP,
inżynierowie, obecni lub przyszłe osoby zajmujące się ustalaniem
przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, likwidatorzy szkód
komunikacyjnych towarzystw ubezpieczeniowych oraz inne osoby
związanych zawodowo z tematyką ustalania okoliczności i
przyczyn wypadków przy pracy, chorobami zawodowymi.
Minimalna liczba uczestników 4
Maksymalna liczba uczestników 16
Forma prowadzenia usługi stacjonarna
Liczba godzin usługi 40
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia
usługi
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Moduł 1. – Innowacje technologiczno-techniczno-informatyczne możliwości ustalania przyczyn wypadków przy pracy w ujęciu
kryminalistycznym

 • 1.Wypadek przy pracy – przepisy prawne i definicje
  2.Wypadek przy pracy – zasady postępowania
  Udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy
  Zabezpieczenie miejsca wypadku
  Zawiadomienie o wypadku właściwych organów
  Powołanie zespołu powypadkowego
  Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku
  Sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego
  Doręczenie protokołu powypadkowego poszkodowanemu
  Zarejestrowanie wypadku
  Sporządzenie statystycznej karty wypadku GUS
  Określenie środków i wniosków profilaktycznych
  3.Organizacyjno-techniczno-logistyczne aspekty zastosowania nowej technologii do ustalania przyczyn i okoliczności wypadku przy
  pracy
  4.Zastosowanie inżynierii odwrotnej skanowania 3D w kryminalistycznym ujęciu badania miejsca zdarzenia
  5.Rekonstrukcja zdarzenia wypadku – metody stosowane w kryminalistyce
  6.Znaczenie śladów
  kryminalistycznych w
  rekonstrukcji przebiegu zdarzenia

Moduł 2. – Materialne środowisko pracy. Prawidłowe ustalanie stanu faktycznego jako podstawa prawidłowego rozstrzygnięcia dla rekonstrukcji zdarzenia i ustalenia odpowiedzialności prawnej. Przepisy UE, rozporządzenia, normy

 • 1.Rola i obowiązki pracodawcy, kontrola warunków w środowisku pracy i dążenie do zmniejszenie zagrożeń zawodowych na zgodnośćz dyrektywami starego i nowego podejścia , przepisów krajowych, norm
  2.Społeczne i materialne czynniki tworzące środowisko pracy
  3.Czynniki tworzące środowisko pracy: niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe
  4.Budynki – hale, pomieszczenia, miejsca pracy, oświetlenie, mikroklimat, komunikacja oraz logistyka – wymagania prawne i normy
  5.Cywilnoprawna odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy opartych na przepisach prawa cywilnego
  6.Karnoprawna odpowiedzialność osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i higienę pracy z tytułu niedopełnienia obowiązku i
  narażenia pracownika na utratę zdrowia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
  7.Świadkowie wypadku, wyjaśnienia, zeznania i ich właściwa ocena w ujęciu prawnym
  Wyjaśnienia przed pracodawcą i/lub osobą przez niego wyznaczoną
  Przesłuchanie przez Inspektora Pracy
  Przesłuchanie na Policji lub w Prokuraturze z lub bez udziału biegłego sądowego
  Przesłuchanie w Sądzie
  Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań: świadek, poszkodowany, oskarżony
  8. Zabezpieczenie dowodów z miejsca zdarzenia: dokumentacja, zdjęcia, filmy, oględziny miejsca, ślady, rzezcy w ujęciu
  kryminalistyczny, informacje dodatkowe
  9. Wyłączna wina pracownika (rażące niedbalstwo) w wypadku przy pracy – studium przypadków
  10.Odpowiedzialność osobista i majątkowa osoby uznanej za odpowiedzialną za wypadek przy pracy, a w szczególności:
  Odpowiedzialność dyscyplinarna
  Odpowiedzialność wykroczeniowa
  Odpowiedzialność karna
  Sankcje prawne: zaniechanie wykonania, zakaz wykonywania zawodu, zakaz prowadzenia działalności
  Odpowiedzialność cywilna

Moduł 3. – Ocena niezbędnej dokumentacji z miejsca zdarzenia na potrzeby rekonstrukcji zdarzenia

 • 1.Akta osobowe – weryfikacja, analiza i ocena pod katem aktualnych przepisów europejskich i polskich, norm
  2. Identyfikacja miejsca zdarzenia wypadku w obrębie i wokół z należytą starannością wykorzystując narzędzia inżynierii odwrotnej
  3. Weryfikacja obligatoryjnych dokumentacji leżących po stronie pracodawcy
  Pomiary i badania
  Stanowiska i miejsca niebezpieczne
  Zezwolenia, ograniczenia i zakazy
  Ważne dopuszczenia do eksploatacji: maszyny i urządzenia, środki transportu i inne
  Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
  Ocena ryzyka technicznego na podstawie aktualnych wymogów
  Instrukcje stanowiskowe
  Instrukcji obsługi
  Deklaracje zgodności
  Dopuszczenia maszyn do eksploatacji
  Przeglądy, konserwacje, naprawy maszyn i urządzeń oraz środków transportu
  Inne ważne dokumenty
  Moduł zawiera praktyczne przykłady weryfikacji i analizy w/w dowodów z dokumentacji realizowanych przez biegłych sadowych
  podczas prowadzonych postępowań, które stały się podstawą orzeczenia sądowego w wydziałach, karnych, cywilnych, pracy i
  ubezpieczeń społecznych
  4.Dokumentowanie i opis weryfikowanych dokumentów na potrzeby rekonstrukcji wypadków przy pracy

Moduł 4. – Metodologia kryminalistycznej rekonstrukcji wypadku przy pracy. Identyfikacja, ocena i analiza wypadku przy pracy z udziałem maszyny oraz pojazdu

 • 1.Zabezpieczenia dowodów materialnych z miejsca wypadku drogowego
  2.Merytoryczno-techniczne opracowanie metodologii rekonstrukcji wypadku przy pracy – studium przypadków
  Jak właściwie zrobić zdjęcia miejsca wypadku przy pracy
  Jak należy sporządzić szkic miejsca wypadku w przypadku braku zaawansowanych technologii np. skanera 3D
  Jak przygotować protokół oględzin pojazdu i miejsca wypadku
  Jakie dowody należy zabezpieczyć w przypadku zderzenia pojazdu z pieszym
  3.Identyfikacja maszyny i/lub urządzenia – kazusy na konkretnych przykładach
  Wymagania prawne dla maszyn i urządzeń
  Metodologia i ścieżka postępowania przy zbieraniu dowodów
  Ustalenie sprawności maszyny, jego prawidłowe diagnozy, ustalenie wad istotnych oraz prawnych
  Ocena i analiza ryzyka technicznego i resztkowego mającego wpływ na zdarzenie wypadkowe
  Ocena i analiza zachowania poszkodowanego wobec wymogów, obowiązków i odpowiedzialności
  Kryminalistyczne ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku
  4.Identyfikacja pojazdu – kazusy na konkretnych przykładach
  Wymagania prawne dla urządzeń transportu bliskiego UTB
  Metodologia i ścieżka postępowania przy zbieraniu dowodów
  Ustalenie sprawności urządzenia UTB, jego prawidłowe diagnozy, ustalenie wad istotnych
  Ocena i analiza ryzyka technicznego i resztkowego mającego wpływ na zdarzenie wypadkowe
  Ocena i analiza zachowania poszkodowanego wobec wymogów, obowiązków i odpowiedzialności
  Kryminalistyczne ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku
  5.Biomechanika inżyniersko-medyczna poszkodowanego, zastosowanie inżynierii odwrotnej do analiz – studium przypadków
  6.Technika VR (virtual reality) – stan faktyczny z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości

Moduł 5. – Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Innowacyjne opracowanie protokołu wg autorskiej metodologii BIEGŁY KOSICKI

 • 1. Należyta staranności i weryfikacja dowodów przy ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
  2. Przyczyny wypadku: metoda TOL – Techniczne, Organizacyjne, Ludzkie oraz inne przyczyny
  3. Wina umyślna lub wskutek rażącego niedbalstwa osób odpowiedzialnych za niedopełnienie i narażenie pracownika na utratę
  zdrowia lub życia – kazusy
  4. Wpływ leków, preparatów ziołowych, środków narkotycznych, toksycznych i psychotropowych, dopalaczy, energetyków wpływające
  na stan psychofizyczny uczestników wypadku
  5. Egzamin pisemny
  6. Podsumowanie kursu

Warunki niezbędne do spełnienia przez uczestników usługi, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągniecie głównego celu:

– minimalna liczba pracowników firmy: 8 osób

– minimalny poziom wykształcenia: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, wyższe

– doświadczenie i wiedza uczestników: minimum 3 miesięczna lub większa praktyka branżowa- czynna aktywność na zajęciach podczas kazusów prawno-technicznych, ćwiczeń grupowych oraz przy maszynach na hali produkcyjnej

– wykonanie testu w celu utrwalenia wiedzy,

– minimalny poziom obecności na zajęciach: 80%

Warunki organizacyjne:

– usługa prowadzona w godzinach zegarowych

– zajęcia mają charakter wykładu, kazusów prawo – technicznych, dyskusji i ćwiczeń grupowych w minimum 3-4 osób.

 

Sala wykładowa:

Wyposażenie: stoły i krzesła, flipchart, projektor, klimatyzacje lub wentylację ogólną mechaniczną lub grawitacyjną.

Minimalna temperatura w pomieszczeniu: 18 stopni

Maxymalna temperatura w pomieszczeniu: 23 stopnie

 

Dzień 1.

06.05.2024

Moduł 1. Innowacje technologiczno techniczno-informatyczne możliwości ustalania przyczyn wypadków przy  pracy w ujęciu kryminalistycznym

– 08.00 – 16.00

Dzień 2.

07.05.2024

Moduł 2. Materialne środowisko pracy. Prawidłowe ustalanie stanu faktycznego jako podstawa prawidłowego rozstrzygnięcia dla rekonstrukcji zdarzenia i ustalenia odpowiedzialności prawnej.

GODZINY: 08.00 – 16.00

Dzień 3.

08.05.2024

Moduł 3. Ocena niezbędnej dokumentacji z miejsca zdarzenia na potrzeby rekonstrukcji zdarzenia .

GODZINY: 08.00 – 16.00

Dzień 4.

09.05.2024

Moduł 4. Metodologia kryminalistyczne j rekonstrukcji wypadku przy pracy. Identyfikacja, ocena i analiza wypadku przy pracy z udziałem maszyny oraz pojazdu

GODZINY: 08.00 – 16.00

Dzień 5.

10.05.2024

Moduł 5. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Innowacyjne opracowanie protokołu wg autorskiej metodologii BIEGŁY KOSICKI

GODZINY: 08.00 – 16.00

 

Marcin Kosicki

 

Absolwent: PWSZ Leszno – Instytut Politechniczny,  Politechniki Poznańskiej – Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Wyższa Szkoła Humanistyczna – BHP, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  – wykształcenie wyższe techniczne i inne. Od ponad 18 lat prowadzi praktykę ekspercką w zakresie projektowania, konstrukcji, dokumentacji (Technicznej, konstrukcyjnej, technologicznej, produkcyjnej) modyfikacjami, modernizacjami, analizą i oceną ryzyka oraz ryzyka resztkowego (w tym analizą i oceną ryzyka wybuchowości – pyły i gazy), oceną ryzyka na stanowisku pracy, ergonomią, oceną zgodności i certyfikacją maszyn i wyrobów – oznaczenie CE i ATEX – maszyn i urządzeń, linii produkcyjnych, mega układów technologicznych,  pojazdów zwykłych i specjalnych, Badaniami procesów Pracy w zakładach przemysłowych oraz administracji. Robotyzacją i automatyzacją  – Przemysłem 4.0. Cyfryzacją i Digitalizacją. Coachingiem, motywacją. Specjalizuje się w obszarze: Prawa Karnego, Prawa Cywilnego, Prawa Gospodarczego, Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,  Prawem Zamówień Publicznych, Prawa Podatkowego,  BHP i PPOŻ, Ochroną Środowiska, Kryminalistyczną rekonstrukcją wypadków drogowych i wypadków przy pracy, Gospodarką o obiegu Zamkniętym. W kontroli i rozliczaniu projektów B+R, ulgami podatkowymi B+R i IPBOX, innowacje i robotyzację.

Na co dzień biegły (Biegły KOSICKI) i ekspert w działalności Martinus Marcin Kosicki, jako:

EKSPERT ds. certyfikacji maszyn, zespołów maszyn – oznaczenie CE

EKSPERT ds. oceny i analizy maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań BHP

EKSPERT ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i techniki motoryzacyjnej

EKSPERT ds. bezpieczeństwa przemysłowego (projektu, konstrukcji, dokumentacji – ATEX):

  •  w strefach zagrożenia wybuchem – pyłów (strefa 20,21,22)
  •  w strefach zagrożenia wybuchem – gazów (strefa 0, 1, 2)

EKSPERT ds. ochrony i inżynierii środowiska, GOZ – gospodarka o obiegu zamkniętym 

EKSPERT ds. innowacji, nowych technologii i rozwoju biznesu 

EKSPERT ds. Przemysłu 4.0, badań procesów pracy 

EKSPERT ds. projektów i dotacji badawczo-rozwojowych 

EKSPERT ds. ulg podatkowych: badawczo-rozwojowych i IP BOX, prototyp, robotyzację, innowacyjnych pracowników, ekspansji, PSI i CBR 

INNOWATOR przyszłości ds. prawno-techniczno-ekonomiczno-rachunkowych

GŁÓWNY SPECJALISTA ds. BHP

 • Konstruktor – Technolog (projektu, konstrukcji, dokumentacji, oceny i analizy ryzyka technicznego, ryzyka resztkowego)  
 • Rzeczoznawca SIMP w specjalności 705
  • pojazdy samochodowe i ciągniki w zakresie techniki motoryzacyjnej
  • oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Rzeczoznawca Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu
 • AUDYTOR wewnętrzny ISO 9001
 • AUDYTOR  wiodący SZBiHP PN-EN 18001
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)
 • Konsultant Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Zielonej Górze
 • Wykładowca – trener

Prowadzi szkolenia z dziedzin :

 • Oznakowania CE maszyn i urządzeń
 • Dokumentacja techniczna, Instrukcja obsługi
 • Ocena Ryzyka Technicznego
 • Strefa zagrożenia wybuchem ATEX
 • Dotacje Nowa Perspektywa
 • Ulgi podatkowe: badawczo-rozwojowych i IP BOX, prototyp, robotyzację, innowacyjnych pracowników, ekspansji, PSI i CBR
 • BHP I SUR
 • Przemysłu 4.0
 • Ochrona środowiska: Audyty, opinie, raporty, GOZ

 

Prowadzi kursy z dziedzin :

  • Kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych z zastosowaniem techniki VR i inżynierii odwrotnej
  • Innowacyjna technika kryminalistyczna w rekonstrukcji ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z zastosowaniem metod inżynierii odwrotnej

 

Efekty uczenia się

Kurs stacjonarny – wyposażenie: sala wyposażona w stoły i krzesła, klimatyzację, wifi, flipchart

Dopuszczalna jest możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zdalnej (online) za pomocą aplikacji MS Teams oraz Skype.

Warunki niezbędne do spełnienia przez uczestników usługi, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągniecie głównego celu:

– minimalna liczba pracowników firmy: 8 osób

– minimalny poziom wykształcenia: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, wyższe

– doświadczenie i wiedza uczestników: minimum 3 miesięczna lub większa praktyka branżowa- czynna aktywność na zajęciach podczas kazusów prawno-technicznych, ćwiczeń grupowych oraz przy maszynach na hali produkcyjnej

– wykonanie testu w celu utrwalenia wiedzy,

– minimalny poziom obecności na zajęciach: 80%

 

Warunki organizacyjne:

– usługa prowadzona w godzinach zegarowych

– zajęcia mają charakter wykładu, kazusów prawo – technicznych, dyskusji i ćwiczeń grupowych w minimum 3-4 osób.

 

Sala wykładowa:

Wyposażenie: stoły i krzesła, flipchart, projektor, klimatyzacje lub wentylację ogólną mechaniczną lub grawitacyjną.

Minimalna temperatura w pomieszczeniu: 18 stopni

Maxymalna temperatura w pomieszczeniu: 23 stopnie

Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe z każdego dnia szkolenia w wersji papierowej.
Test pisemny w wersji papierowej.
Zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

W pomieszczeniu będzie wykonana dezynfekcja m.in. rąk i powierzchni do pracy. Odległość między kursantami zachowana -1,5 m. Regularnie będzie wietrzone pomieszczenie w trakcie szkolenia.