Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SZKOLEŃ OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH

 1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Organizator - organizator szkolenia firma Martinus Marcin Kosicki z siedzibą w Wolsztynie ul. Rynek 16, II piętro.
 • Zamawiający - przedstawiciel organizacji chcącej wziąć udział w szkoleniu, wysyłający zgłoszenie uczestnictwa.
 • Uczestnik - wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna uczestnicząca w szkoleniu.
 • Szkolenie - organizowane lub współorganizowane przez Organizatora szkolenie, kurs, seminarium, konferencja, kongres lub zjazd.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Martinus Marcin Kosicki

 1. Szczegółowymi warunkami uczestnictwa w szkoleniu jest:
 • zapoznanie się z niniejszym regulaminem
 • wypełnienie formularza wydrukowanie, podpisanie, opieczętowanie i przesłanie emailem; biuro@martinuspolska.pl
 • uiszczenie opłaty za uczestnictwo na 7 dni przed szkoleniem lub wg własnych ustaleń z organizatorem
 • opłaty za szkolenia z dofinansowania KFS lub BUR - ustalenia z organizatorem wg odrębnych zasad

Zgłoszenie

 1. Formularz zgłoszenia uczestnictwa powinien być przesłany najpóźniej na 12 dni przed planowanym terminem szkolenia. Wysłanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 10 dni wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego, w celu sprawdzenia ilości wolnych miejsc.
 2. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa jest równoznaczne ze złożeniem oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 3. Fakt otrzymania zgłoszenia uczestnictwa Organizator potwierdzi Zamawiającemu drogą elektroniczną. Potwierdzenie to będzie równoznaczne z zawarciem umowy zgodnie z art. 70 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.
 4. Baza Usług Rozwojowych - szkolenia w formie otwartej i zamkniętej - szkolenia dofinansowane (zgłoszenia odbywają się wg regulaminu u poszczególnych operatorów - BUR).

Opłaty

 1. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu powinna być przesłana po otrzymaniu od organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, na wskazany rachunek bankowy. Termin płatności - najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia lub ewentualnie inny termin po uzgodnieniu dodatkowych warunków z Organizatorem.
 2. Podstawą płatności za szkolenie jest wystawiona przez Organizatora faktura pro forma, przesłana Zamawiającemu przed terminem szkoleniem.
 3. Nieuregulowanie faktury pro forma nie są równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu. W terminie 7 dni po terminie szkolenia Organizator wystawi i prześle Zamawiającemu fakturę VAT.
 4. W przypadku uregulowania płatności na podstawie faktury pro forma, faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu wpłaty.
 5. W przypadku odwołania szkolenia, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych, na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego lub też Organizator podejmie wszelkie kroki, aby po otrzymaniu pisemnej lub ustnej (rozmowa telefoniczna) zgody od Zamawiającego przeprowadzić szkolenie w innym terminie.

 Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Przesłane zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z potwierdzeniem przybycia na szkolenie. Jeżeli jednak termin zostanie przesunięty zarówno przez Zamawiającego jak i przez Organizatora, wskutek siły wyższej wymagane jest potwierdzenie mailowe w zakresie organizacji terminu i miejsca następnego szkolenia.
 2. Jeśli Zamawiający nie zaakceptuje nowego terminu szkolenia, rezygnacja zgłoszona 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie powoduje żadnych konsekwencji finansowych. Zwrot kwoty wpłaconej podlega zwrocie w 100 % wartości kwoty wpłaconej.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż 10 dni przed szkoleniem. Organizator:
 • zwraca 30 % kwoty Zamawiającemu, który uiścił opłatę za uczestnictwo.
 • wystawia fakturę na 70% kwoty Zamawiającemu, który nie uiścił opłaty za uczestnictwo. Dotyczy także telefonicznego zgłoszenia, które zostanie potwierdzone mailowo przez Organizatora.
 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie 7 dni i krótszym niż 7 dni:
 • wszelkie uiszczone za uczestnictwo opłaty nie podlegają zwrotowi.
 • w przypadku, gdy Zamawiający nie uiścił opłaty za uczestnictwo, Organizator wystawia mu fakturę VAT na 100% kwoty uczestnictwa.
 1. W przypadku niezłożenia rezygnacji przez Zamawiającego i braku obecności uczestnika na szkoleniu, Organizator obciąży Zamawiającego pełnymi kosztami uczestnictwa w szkoleniu.
 2. W przypadku braku możliwości udziału w szkoleniu z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w szkoleniu innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego.
 3. W przypadku uiszczenia opłaty przez Zamawiającego oraz niestawienia się na szkolenie  z przyczyn niezależnych od Organizatora, Zamawiającemu proponuje się dwa następne terminy szkoleń z danej tematyki w tej samej lub innej lokalizacji. Jeżeli jednak uczestnik nie stawi się w żadnym z wyznaczonych terminów  pomimo jego wcześniejszej akceptacji Organizator wystawia mu fakturę  VAT na 100% kwoty uczestnictwa. Dopuszcza się negocjacje co do terminu i miejsca szkolenia.
 4. W przypadku, gdy Organizator odwoła szkolenie z przyczyn od niego niezależnych i wyznaczy nowy termin szkolenia z tego samego tematu oraz w tej samej lokalizacji, a Klient wyrazi zgodę mailowo lub telefonicznie na uczestnictwo w proponowanym przez Organizatora nowym terminie, następnie zrezygnuje z uczestnictwa w tym szkoleniu, Organizator wystawia Zamawiającemu fakturę na 85% kwoty szkolenia.
 5. Jeśli Organizator proponuje Zamawiającemu nowy termin (mailowo bądź telefonicznie), a Zamawiający w ciągu 3 dni kalendarzowych nie ustosunkuje się do proponowanego terminu, Zamawiający automatycznie zostaje wpisany na listę nowo wyznaczonego terminu szkolenia. W przypadku nagłej odmowy przez Zamawiającego, Organizator postępuje zgodnie z pkt. 11-18.

Informacje dodatkowe

 1. Każdy Uczestnik otrzymuje przygotowane przez prowadzącego materiały szkoleniowe zawierające: skrypt szkolenia, dodatkowe informacje merytoryczne, oraz płytę CD z informacjami do wykorzystania.
 2. Każdy Uczestnik po szkoleniu otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, z przyczyn od siebie niezależnych, najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu szkolenia.
 5. Na życzenie Zamawiającego możliwa jest organizacja szkolenia zamkniętego. Szczegółowe informacje dotyczące oferty szkoleń zamkniętych („na zamówienie”) ustalane są indywidualnie z Zamawiającym.
 6. Wszelkie uwagi dotyczące warunków płatności, a także jakości i przebiegu szkolenia, oraz pisma reklamacyjne należy przesyłać listownie w terminie do 7 dni po otrzymaniu faktury VAT. Terminowe zgłoszenie uwag jest podstawą do rozpatrywania reklamacji. Organizator nie dopuszcza formy mailowej oraz telefonicznej.

Reklamacje

 1. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 7 dni
 2. W przypadku uznania reklamacji, forma rekompensaty będzie każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym

Postanowienia końcowe

 1. Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa osób w zastępstwie osób, które zostały wskazane w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany podanego terminu szkolenia w przypadku, gdy z przyczyn losowych, wykładowca nie może prowadzić zajęć.
 3. W razie, gdy szkolenie nie może odbyć się z powodu zbyt małej liczby uczestników lub z powodów niezależnych od Organizatora, Zamawiający zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany telefonicznie, oraz emailem na wskazany adres emailowy przez Zamawiającego. W powyższym przypadku Zamawiający może:
  - otrzymać zwrot całości dokonanej wpłaty
  lub
  - skorzystać z dowolnie wybranego przez siebie terminu szkolenia (w zależności od ilości wolnych miejsc) organizowanego przez Martinus Marcin Kosicki z zamówionego tematu.Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za inne, powstałe w tym przypadku szkody.
 4. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Szkoleniowych stanowią integralną część zamówienia, zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego.
 5. Ewentualne spory wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 6. Ogólne Warunki Świadczenia Usług Szkoleniowych obowiązują od dnia 3 stycznia 2010 roku.