Dotacje z RPO, POIR I INNE

Nikogo nie trzeba przekonywać, że jesteśmy bardzo przedsiębiorczym narodem. Na szybko zmieniającym się rynku, przedsiębiorstwa muszą nieustannie ewoluować i wciąż być bardziej konkurencyjne. Problemem jest nie tylko niedopracowany pomysł, ale także brak wystarczających środków finansowych. Warto zatem wiedzieć, że polscy przedsiębiorcy – obecni i przyszli – mogą liczyć na wiele form wsparcia, w tym na dotacje z Unii Europejskiej. Jesteśmy firmą oferującą pakiet usług, dzięki którym nie tylko pozyskasz dofinansowanie, ale także zidentyfikujesz potencjalne nowe trendy, wejdziesz na nowe rynki i osiągniesz większą przewagę nad konkurencją.

Dotacje są niezwykle rozbudowanym procesem, dlatego niezbędne stało się wdrożenie wieloetapowego systemu wewnętrznej preselekcji i kontroli projektów, dzięki któremu udało pozyskać się dotację dla swoich klientów. Współpracujące z nami firmy przeprowadziły szereg inwestycji, współfinansowanych ze środków pozyskanych w drodze dotacji unijnych i budżetowych. Pomagamy zdobyć finansowanie oraz wdrożyć w życie projekty, które nie byłyby możliwe bez pozyskania środków zewnętrznych.

Martinus oferuje pełny zakres usług przy pozyskiwaniu środków w ramach funduszy unijnych:

 • diagnoza możliwości pozyskania finansowania przez przedsiębiorcę,
 • ocena wydatków kwalifikowanych projektu,
 • przygotowanie biznes planu i wniosku o dofinansowanie,
 • przygotowanie informacji i oświadczeń wymaganych przez Instytucję Wdrażającą, zgodnie z wytycznymi,
 • opracowywanie innych dokumentów stanowiących wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie,
 • wsparcie w zakresie uzyskania gwarancji finansowych na planowane inwestycje,
 • przeprowadzenie analiz i badań rynkowych w zakresie planowanej inwestycji,
 • wykonanie wszelkich korekt i uzupełnień wniosku w trakcie trwania procedury jego oceny,
 • przygotowanie dokumentów wymaganych do podpisania umowy o dofinansowanie,
 • sporządzenie wniosku o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami na podstawie dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego,
 • doradztwo finansowe i marketingowe przy wdrożeniu inwestycji, produktów i usług,
 • pełny monitoring i sprawozdawczość projektu,
 • pełny zakres usług doradczych i konsultacji, przed, w trakcie i po realizacji projektu.

W ramach naszych usług proponujemy Państwu następujące warianty/etapy realizacji projektów.

 

ETAP I SPOTKANIE KONSULTACYJNE:

 • budowa koncepcji projektu rozwojowego;
 • analiza możliwości uzyskania dofinansowania (dobierzemy program odpowiedni do potrzeb Wnioskodawcy);
 • oceniamy szanse i możliwości pozyskania dotacji, oraz zaprezentujemy procedury aplikacyjne; diagnoza możliwości pozyskania finansowania przez przedsiębiorcę,
 • ocena wydatków kwalifikowanych projektu,
 • przygotowanie biznes planu i wniosku o dofinansowanie,
 • przygotowanie informacji i oświadczeń wymaganych przez Instytucję Wdrażającą, zgodnie z wytycznymi,
 • opracowywanie innych dokumentów stanowiących wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie,
 • wsparcie w zakresie uzyskania gwarancji finansowych na planowane inwestycje,
 • przeprowadzenie analiz i badań rynkowych w zakresie planowanej inwestycji,

ETAP II PRZYGOTOWANIE PROJEKTU:

 • koordynacja opracowania dokumentacji wspierającej pozyskanie dotacji rozwojowej: opinia o innowacyjności, umowa partnerstwa, inne;
 • przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej: wniosku o dofinansowani, biznes planu z załącznikami;
 • pilotowanie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie, kontakt z instytucjami oceniającymi;

ETAP III DORADZTWO W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU (UZYSKANIE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ DOTACJI):

 • nadzór nad prawidłową realizacją projektu, doradztwo w zakresie wydatków, procedur, zamówień;
 • rozliczenia pośrednie i końcowe projektu;
 • wsparcie w wywiązaniu się z zapisów umowy o dofinansowanie w okresie trwałości projektu rozwojowego, jak i po jego zakończeniu;

Szczegółowe informacje

Marcin Kosicki

kosicki@martinuspolska.pl

509 822 347