Dokumentacja

Opracowujemy dokumentację ATEX będącą przedmiotem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, Zakładów Ubezpieczeń i innych osób prawnych, czy organów. Dokumentacja obejmuje:

 • Ocenę Zagrożenia Wybuchem (OZW),
 • Klasyfikację, wyznaczanie rodzaju i wielkości stref zagrożenia wybuchem (SZW),
 • Ocenę Ryzyka Wybuchu (ORW),
 • Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW).

Seveso

Zajmujemy się kompleksową obsługą zakładów zwiększonego i dużego ryzyka w rozumieniu spełnienia wymagań formalno - prawnych z jednostkami administracji państwowej – KW PSP i WIOŚ – wykonując niezbędne opracowania mające na celu uzyskanie pozwolenia na uruchomienie i funkcjonowanie zakładu zwiększonego lub dużego ryzyka zgodnie z obowiązującym prawem.

W naszych opracowaniach ORW standardowo zawiera OZW i SZW. DZPW jest natomiast dokumentacja kompleksową , obejmującym ORW, OZW, SZW oraz dodatkowo techniczno-organizacyjne rozwiązania przestrzeni zagrożonych wymagane właściwymi przepisami. W zależności od potrzeb klienta OZW, SZW, ORW i DZPW mogą stanowić odrębne opracowania.

Dokumentacja ATEX lub jej składowe wymagane są podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej. Dokumentacja ATEX coraz częściej wymagana jest przez Zakłady Ubezpieczeń, jako składowa wpływająca na możliwość zawarcia polisy ubezpieczeniowej, a także wpływająca na wartość składki ubezpieczeniowej czy kwoty odszkodowania. Dokumentacja ATEX opracowywana jest zgodnie z wymaganiami przepisów:

 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej [Dz.U.2010.138.931],
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej [Dz.U.2016.0.817],
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz.U.2010.109.719],
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz.U.2002.75.690],
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie [Dz.U.2005.243.2063],
 • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie [Dz.U.1997.132.877],
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz.U.2003.169.1650],
 • inne w zależności od problematyki.

Ważny element dokumentacji ATEX stanowi wiedza techniczna zawarta w Polskich Normach:

 • [PN-EN 1127-1:2011] Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka,
 • [PN-EN 60079-10-1:2016-02] Atmosfery wybuchowe. Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni. Gazowe atmosfery wybuchowe,
 • [PN-EN 60079-10-2:2015-06] Atmosfery wybuchowe. Część 10-2. Klasyfikacja przestrzeni. Pyłowe atmosfery wybuchowe,
 • inne normy branżowe wynikające ze specyfiki tematu.

Opracowujemy dokumentacje wymagane w procesie oceny zgodności dla maszyn, urządzeń, instalacji:

- techniczną – konstrukcyjna

- instrukcję bezpieczeństwa

- instrukcję eksploatacji dla osób zajmujących się eksploatacją

Prześlij nam swoje zapytanie, a my skonfigurujemy najlepsze rozwiązanie i przedstawimy ofertę

tel. 68 347 16 71

e-mail : biuro@martinuspolska.pl