POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

PROCEDURA REKLAMACYJNA

§ 1 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Uczestnik ma prawo oczekiwać, godnych warunków techniczno – organizacyjnych szkolenia, kursów.
2. Uczestnik ma prawo oczekiwać, pełnej gotowości i przygotowania merytorycznego Trenerów.
3. Uczestnik ma prawo oczekiwać, spełnienia założeń celów oraz ich efektów kształcenia.
4. Uczestnik ma prawo oczekiwać, godnego z poszanowaniem wartości i zasad traktowania podczas usługi.
5. Uczestnik powinien, być zaangażowany w proces realizacji usługi i czynnie uczestniczyć.
6. Uczestnik powinien, pojawić się w miejscu wyznaczonym przez Organizatora w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie.
7. Uczestnik powinien, wykonać wszystkie zadania przekazane przez Prowadzącego usługę, dostosować się do zasad i warunków a w szczególności przestrzegać przepisy BHP i ppoż. oraz inne stanowione wymagane prawem.
8. W przypadku rażących niedbałości ze strony Organizatora, dotyczących warunków techniczno – organizacyjnych jak i merytorycznych, czy materiałów usługi, Uczestnik ma prawo złożyć reklamację.

§ 2 ZASADY ZGŁASZANIA REKLAMACJI

1. Reklamacja zgłasza się w formie pisemnej wg obowiązujących zasad prawnych. Dopuszczana jest forma mailowa.
2. Uczestnik może złożyć reklamację, nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia.
3. Każda reklamacja zostaje rozpatrzona przez Organizatora w przeciągu kolejnych 7 dni roboczych od daty jej wpłynięcia.
4. W przypadku wpłynięcia reklamacji zaprzeczającej zapisom zawartym w umowie, bądź gdy wpłynie po terminie zawartym w punkcie 2, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia jej bez rozpatrzenia.

§ 3 FORMY REKOMPENSATY

1. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie przez Organizatora. Organizator, w przypadku uznania reklamacji za zasadną, przyjmuje następujące formy rekompensaty:
• Zniżka w wysokości 10-20 % na kolejne usługi Organizatora;
• Bezpłatne powtórzenie udziału w usłudze w innym terminie;
• Otrzymanie bezpłatnie materiałów edukacyjnych.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku kwestii nieuregulowanych niniejszą procedurą, za przekładnię prawa uznaje się regulowania Kodeksu Cywilnego.