Bezpieczeństwo przemysłowe i procesowe maszyn

Certyfikacja maszyn - oznaczenie  CE

Na początek warto zagłębić się w dyrektywę maszynową czyli dyrektywę 2006/42/WE i definicję maszyny:

Maszyna - zespół, wyposażony lub przeznaczony do wyposażenia w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie.

Maszyna nieukończona - jest zespół elementów tworzących maszynę, która nie może być samodzielnie stosowana; jedynym przeznaczeniem maszyny nieukończonej jest włączenie do innej maszyny lub połączenie z inną maszyną lub maszyną nieukończoną lub wyposażeniem w celu stworzenia maszyny.

Produkowane maszyny z racji wykorzystywania energii (prąd elektryczny, alternatywne źródło z paliw  i inne źródeł zasilania)  do sterowania podlegają co najmniej pod następujące przepisy dyrektyw nowego podejścia:

  • Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)
  • Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
  • Dyrektywa 2014/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona)

oraz rozporządzeniu krajowemu

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.3))

·         ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 października 2008 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn ( Dz.U.2008.199.1228)

Przeprowadzenie procesu oceny zgodności jest obowiązkowe przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Proces przeprowadza producent lub jego upoważniony przedstawiciel zgodnie z dyrektywami/rozporządzeniami przy udziale jednostki notyfikowanej, jeśli tego wymaga dyrektywa/rozporządzenie.

Na wniosek producenta może również wziąć udział w procesie oceny zgodności wyrobów, dla których dyrektywy nie przewidują obligatoryjnego udziału jednostki notyfikowanej. Dotyczy to wyrobów, których ocenę zgodności przeprowadza producent np. w ramach wewnętrznej kontroli produkcji.

Przeprowadzenie procesu oceny zgodności z wynikiem pozytywnym upoważnia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela do wystawienia deklaracji zgodności UE i - o ile dyrektywa/rozporządzenie tego wymaga - umieszczenia na wyrobie oznakowania CE.

Proces oceny zgodności składa się z następujących etapów:

  • Zapytanie ofertowe,
  • Oferta/umowa,
  • Działania przewidziane w danym module/systemie oceny zgodności dyrektywy/rozporządzenia,
  • Decyzja i wydanie certyfikatu/świadectwa,
  • Nadzór nad wydanym certyfikatem, jeśli jest to przewidziane w danym module/systemie oceny zgodności dyrektywy/rozporządzenia.

Prześlij nam swoje zapytanie, a my skonfigurujemy najlepsze rozwiązanie i przedstawimy ofertę

biuro@martinuspolska.pl

tel. 68 347 16 71