RODO

RODO

Klauzula informacyjna dot. administratora danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Martinus Marcin Kosicki z siedzibą w Wolsztynie.
 2. Kontakt z Martinus Marcin Kosicki jest możliwy pisemnie na adres ul. Rynek 16, 64-200 Wolsztyn
 3. Martinus Marcin Kosicki wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail biuro@martinuspolska.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia z Panią/Panem korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy (rekrutacji na potrzeby szkolenia ) oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Martinus Marcin Kosicki (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji z klientem i załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw, a także kierowaniu zapytań ofertowych oraz umożliwieniu Martinus Marcin Kosicki dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Martinus Marcin Kosicki usługi związane z realizacją ww. celów, w tym przede wszystkim dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi niezbędne do obsługi Państwa sprawy.
 6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy, której ona dotyczy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Martinus Marcin Kosicki.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Przysługuje Pani/Panu także prawo sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 10. Jeśli kontakt z Panią/Panem został zainicjowany przez Martinus Marcin Kosicki, Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł ogólnodostępnych i są przetwarzane w zakresie obejmującym imię, nazwisko i  służbowe dane kontaktowe.
 11. Dane zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie