Innovative investments in fixed assets and staff. Rozwijaj swoje przedsiębiorstwo przy pomocy dotacji – nowa perspektywa w 2022 roku

 • Wrocław
 • 8 marca 2022
 • wtorek, 08:00do16:00 (Everyday)
 • szkolenie otwarte

Contact event manager

1 2 3 4
Możliwość dofinansowania:
BUR, KFS
Poziom:
Szkolenia specjalistyczne
Czas trwania:
8 godzin
Język:
polski
Uzyskany tytuł:
Certyfikat
Tryb:
Tygodniowy

Szczegóły szkolenia

 • 4,060.00 cena brutto 10 Pozostało
Sorry, Event Passed

Zarezerwuj szkolenie

Zapisz się
cena brutto
10
4,060.00
One time registration allowed for this ticket
0
zł0
25 1090 1535 0000 0001 4820 0738 – Bank Santander oddział Zielona Góra
Wróć do początku
Dziękujemy Ci Uprzejmie

Innovative investments in fixed assets and staff. Rozwijaj swoje przedsiębiorstwo przy pomocy dotacji – nowa perspektywa w 2022 roku

Wrocław

wtorek, 08:00 do 16:00
8 marca 2022

000000

Innovative investments in fixed assets and staff. Rozwijaj swoje przedsiębiorstwo przy pomocy dotacji – nowa perspektywa w 2022 roku

Wrocław

wtorek, 08:00 do 16:00
8 marca 2022

Wydrukować
INFORMACJA O USŁUDZEProgramHARMONOGRAMWYKŁADOWCAEFEKTY KSZTAŁCENIAWARUNKI TECHNICZNEINFORMACJE DODATKOWE

Cel szkolenia: celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie najważniejszych założeń nowej perspektywy finansowej obejmującej Fundusze Europejskie w latach 2021-2027 oraz funduszy krajowych.

Adresaci szkolenia: do udziału w szkoleniu zapraszamy prezesów, członków zarządu, podmioty (Spółki z.o.o, sp. J. S.A i inni), przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, głównych księgowych, doradców podatkowych, dyrektorów inwestycyjnych, dyrektorów technicznych, osoby zarządzające majątkiem trwałym oraz osoby mające zamiar aplikować o wsparcie finansowe z UE.

Metodyka: szkolenie prowadzone jest w formie prelekcji z ekspertem i dyskusji moderowanej. Każdy z uczestników otrzyma obszerne materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Ilość dni: 1

Czas trwania szkolenia: 8.00 – 16.00

 

 1. Prawne podstawy udzielania i rozliczania dotacji:
 • źródła i sposoby pozyskania dotacji z funduszy krajowych i europejskich,
 • definicja i rodzaje dotacji celowych określonych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
 • dotacja jako zaliczka a dopuszczalność refundacji,
 • rozporządzenia wykonawcze dotyczące m.in. dotacji podmiotowych, przedmiotowych, finansowania inwestycji,
 • specyfikacja dotacji celowych na współfinansowanie projektów docelowych.
 1. Zasady formalnej, merytorycznej i finansowej weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji:
 • podmioty, przedsiębiorstwa uprawnione i ich reprezentacja zgodna z prawem i właściwym rejestrem a dotacje,
 • zakres czasowy i merytoryczny dofinansowywanych działań (przeznaczenie dotacji),
 • terminy i formy realizacji projektów (ZUS, PEFRON, PROGRAMY REGIONALNE, BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH, AKADEMIA MENAGERA i INNE)
 • wkład własny – kryteria i zasady,
 • limity dofinansowania,
 • kwota dotacji a harmonogram realizacji zadania,
 • kryteria oceny wniosków,
 • odwołania – zasady i procedury.
 1. Rozliczenie dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym:
 • termin i forma złożenia sprawozdania dla (ZUS, PEFRON, PROGRAMY REGIONALNE, BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH, AKADEMIA MENAGERA i INNE),
 • zasady formalnej, merytorycznej i finansowej weryfikacji,
 • obowiązek zatwierdzenia przez dysponenta środków publicznych przedstawionego rozliczenia w zakresie rzeczowym i finansowym – termin i forma,
 • kontrola realizacji zadania publicznego.
 1. Dochodzenie kwot dotacji podlegających zwrotowi:
 • rozróżnienie dotacji niewykorzystanych, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
 • termin i forma ustalenia kwot dotacji podlegających zwrotowi oraz zasady naliczania odsetek,
 • ulgi w spłacie dotacji podlegających zwrotowi – nowe zasady,
 • dochodzenie kwot dotacji podlegających zwrotowi na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz Ordynacji podatkowej.
 1. Wyłączenia z udzielenia dotacji w formie współfinansowania krajowego –  podmioty wykluczone z możliwości dofinansowania projektów środkami unijnymi i krajowymi na podst. art. 207 ustawy o finansach publicznych oraz przesłanki wykluczenia.
 2. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wystąpień pokontrolnych – okiem biegłego
 3. Odpowiedzialność dyscyplinarna, wykroczeniowa, karna i cywilna
 4. Aktualne terminy konkursów – ZUS, PEFRON, PROGRAMY REGIONALNE, BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH, AKADEMIA MENAGERA i INNE

 

mgr inż. Marcin Kosicki
Ekspert ds. bezpieczeństwa przemysłowego, projektu konstrukcji i dokumentacji, główny specjalista ds. BHP. Dyplomowany wykładowca, autor wielu projektów innowacyjnych w zakresie kształcenia dorosłych.

Wiedza

 • Zna wymagania BHP, wymagania środowiskowe w zakresie maszyn, urządzeń i instalacji
 • Zna zasady jakościowe, wydajnościowe procesu technologicznego i produkcyjnego odlewani żeliwa i jego obróbki
 • Zna zasady przygotowywania prezentacji zmian w jakości i dokładności opracowania dokumentacji z normy PN-EN ISO 20607
 • Ma wiedzę o sposobach przygotowania się do negocjacji oraz o procesie argumentowania obligatoryjnych wymagań w związku ze zmianami w jakości i dokładności dokumentacji,
 • Zna zasady formułowania poprawnych tez dotyczących obowiązujących zasad, jakości, kompletowania dokumentacji: technologicznej, technicznej/ instrukcji obsługi, ryzyka technicznego oraz ryzyka procesowego

Umiejętności

 • Potrafi komunikować się w sposób pewny i zdecydowany
 • Potrafi zorganizować i nadzorować pracę w zespole w sposób bezpieczny
 • Gromadzi wiedzę i udostępnia ją zgodnie z celem jej wykorzystania,
 • Potrafi zapewnić bezpieczeństwo produktu/ wyrobu i uchronić mienie podmiotu przed negatywnymi skutkami prawnymi,
 • Potrafi zastosować szeroki wachlarz argumentacji realizując proces technologiczny i produkcyjny
 • Umie identyfikować interesy i potrzeby partnerstwa. Jest wnikliwy w analizie stanowiska, interesów i potrzeb swoich oraz przedsiębiorstwa,
 • Dopytuje zawsze, szczególnie w przypadku niejasności przy organizacji stanowisk pracy, materiałów, technologii, maszyn, testów w zespole, aby mieć pewność jak zrozumiał to każdy inny pracownik,
 • Prowadzi prawidłową komunikację w trakcie realizacji zadań

Szkolenie stacjonarne – wyposażenie: sala wyposażona w stoły i krzesła, klimatyzację, wifi, flipchart

Dopuszczalna jest możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zdalnej (online) za pomocą aplikacji MS Teams oraz Skype

Informacje dodatkowe:

Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w wersji papierowej wraz z certyfikatem potwierdzającym uczestnictwo w szkoleniu. Zaświadczenie o ukończeniu usługi.

Szkolenie nie zawiera elementów obligatoryjnych szkoleń BHP wymaganych prawem w zawiązku z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z informacją wydaną przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym: „Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2” kształcenie odbywa się zgodnie z wytycznymi poprzez m.in.: Wytyczne dla instruktora: osłona nosa i ust oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe), nie używanie tel. komórkowych. Wytyczne dla Uczestnika: uczestnik przychodzi na szkolenie bez osób towarzyszących, osłona nosa i ust jednorazowymi maseczkami oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe), nie używanie tel. komórkowych, posiadanie odzieży ochronnej . W pomieszczeniu będzie wykonana dezynfekcja m.in. rąk i powierzchni do pracy. Odległość między kursantami zachowana -1,5 m. Regularnie będzie wietrzone pomieszczenie w trakcie szkolenia.