Obligatoryjna dokumentacja dla maszyn, urządzeń instalacji wg normy PN-EN ISO 20607. Prawna odpowiedzialność producenta za jakość i dokładność. Naruszenia, zaniedbania lub zaniechania użytkowników

 • Warszawa
 • 2022-12-08 8:00 do 2022-12-09 16:00
 • szkolenie otwarte

Contact event manager

1 2 3 4
Możliwość dofinansowania:
BUR, KFS
Poziom:
Szkolenia specjalistyczne
Czas trwania:
16 godzin
Język:
polski
Uzyskany tytuł:
Certyfikat
Tryb:
Tygodniowy

Szczegóły szkolenia

 • 3,500.00 cena brutto 10 Pozostało
Sorry, Event Passed

Zarezerwuj szkolenie

Zapisz się
cena brutto
10
3,500.00
One time registration allowed for this ticket
0
zł0
25 1090 1535 0000 0001 4820 0738 – Bank Santander oddział Zielona Góra
Wróć do początku
Dziękujemy Ci Uprzejmie

Obligatoryjna dokumentacja dla maszyn, urządzeń instalacji wg normy PN-EN ISO 20607. Prawna odpowiedzialność producenta za jakość i dokładność. Naruszenia, zaniedbania lub zaniechania użytkowników

Warszawa

2022-12-08 8:00 do 2022-12-09 16:00
8 grudnia 2022

000000

Obligatoryjna dokumentacja dla maszyn, urządzeń instalacji wg normy PN-EN ISO 20607. Prawna odpowiedzialność producenta za jakość i dokładność. Naruszenia, zaniedbania lub zaniechania użytkowników

Warszawa

2022-12-08 8:00 do 2022-12-09 16:00
8 grudnia 2022

Wydrukować
INFORMACJA O USŁUDZEProgramHARMONOGRAMWYKŁADOWCAEFEKTY KSZTAŁCENIAWARUNKI TECHNICZNEINFORMACJE DODATKOWE

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego i zgodnego z aktualnymi przepisami opracowania, kompletowania oraz przeprowadzania kontroli przez producenta przed przekazaniem dokumentacji do użytkownika. Przeprowadzenia audytów stanu dokumentacji dostarczonych przez producenta maszyn, zespołów maszyn i instalacji przez uprawnione osoby po stronie użytkownika w kontekście odpowiedzialności przed prawem za negatywne skutki wprowadzenia do eksploatacji maszyn nie spełniających wymagań dyrektyw, rozporządzeń, norm zharmonizowanych, norm branżowych oraz zasad i standardów technicznych zgodnie z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, dyrektywy ATEX 2014/34/UE, dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE, dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, dyrektywy narzędziowej 2009/104/WE.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla producentów, upoważnionych przedstawicieli, dostawców, pośredników wprowadzających maszyny do obrotu na terenie UE, pracodawców, dyrektorów produkcji,  dyrektorów technicznych, inżynierów utrzymania ruchu,  mechaników i automatyków, specjalistów BHP, którym powierzono obowiązki oceny maszyn pod kątem zgodności z wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i innymi aktualnymi przepisami.

Metodyka:

Ilość dni: 2

Czas trwania szkolenia: 8.00 – 16.00

 

I dzień

 1. Wprowadzenie – ogólne zasady praktyki inżynierskiej przy kompletowaniu dokumentacji technicznej do maszyn
 2. Podstawowa terminologia
 • maszyna
 • urządzenie
 • instalacja
 • maszyna nieukończona
 • zespół maszyn;
 • maszyna modernizowana
 • maszyna modyfikowana
 1. Procedura oceny zgodności CE w ramach dyrektywy UE połączona z kontrolą wewnętrzną w fazie wytwarzania maszyny – przeprowadzenie audytu  wewnętrznego dokumentacji przed wprowadzeniem maszyny przez producenta do obrotu na terenie UE
 2. Naruszenia, wykroczenia, przestępstwa według Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 roku dotyczącej oceny systemu zgodności w związku z wadami istotnymi dokumentacji technicznej – studium przypadków
 3. Kwalifikacje, uprawnienia – omówienie obowiązujących wymagań prawnych dla osób zajmujących się opracowaniem, kontrolą wewnętrzną dokumentacji technicznej
 4. Spełnienie rygorystycznych wymagań w zakresie dokumentacji technicznej przez producenta maszyny, maszyny nieukończonej oraz zespołu maszyn wg norm PN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-09, PN-EN ISO 20607:2019-08, PN-EN ISO 12100:2012
 5. Przeprowadzenie obowiązkowej kontroli – audyt dokumentacji dotyczącego technicznej maszyny, maszyny nieukończonej, zespołu maszyn przez użytkownika wg norm PN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-09, PN-EN ISO 20607:2019-08, PN-EN ISO 12100:2012
 6. Dokumentacja techniczna maszyny – zapoznanie z wymaganiami prawnymi w zbiegu z standardami technicznymi wg normy PN-EN ISO 20607:2019-08
 7. Dokumentacja techniczna maszyny nieukończonej – zapoznanie z wymaganiami prawnymi w zbiegu z standardami technicznymi wg normy PN-EN ISO 20607:2019-08
 8. Dokumentacja techniczna zespołu maszyn/linii technologicznej – zapoznanie z wymaganiami prawnymi w zbiegu z standardami technicznymi wg normy PN-EN ISO 20607:2019-08
 9. Prawna odpowiedzialność spoczywająca na producencie maszyny za brak dostarczenia dokumentacji technicznej na podstawie zawartej umowy – przykłady z postępowań sądowych

 

II dzień

 1. Wprowadzenie – ogólne zasady i standardy w zakresie opracowania instrukcji obsługi maszyn
 2. Naruszenia, wykroczenia z Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 roku dotyczącej oceny systemu zgodności z wadami istotnymi dokumentacji/instrukcji obsługi przekazanej przez producenta do użytkownika – aktualne orzecznictwo
 3. Kwalifikacje, uprawnienia – wymagania prawne skierowane do osób zajmujących się opracowaniem, kompletowaniem oraz oceną dokumentacji – audytu/instrukcji obsługi oraz montażu po stronie użytkownika
 4. Spełnienie rygorystycznych wymagań w zakresie instrukcji obsługi przez producenta maszyn oraz zespołu maszyn  wg norm PN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-09, PN-EN ISO 20607:2019-08, PN-EN ISO 12100:2012
 5. Przeprowadzenie obowiązkowej kontroli dokumentacji dotyczącej instrukcji obsługi maszyny przez użytkownika wg norm PN-EN IEC/IEEE 82079-1:2020-09, PN-EN ISO 20607:2019-08, PN-EN ISO 12100:2012
 6. Instrukcja obsługi maszyn – wymagania i standardy techniczne wg normy PN-EN ISO 20607:2019-08
 7. Instrukcja montażu maszyny nieukończonej– wymagania i standardy techniczne wg normy PN-EN ISO 20607:2019-08
 8. Instrukcja obsługi zespołu maszyn/linii technologicznej –– prawa i obowiązki wg normy PN-EN ISO 20607:2019-08
 9. Język dokumentacji – obcojęzyczna treść, tłumaczenia, odpowiedzialność za formę i treść dokumentacji
 10. Aktualizacja posiadanych dokumentacji maszyn/ instrukcji obsługi przekazanych przez producenta na podstawie normy PN-EN ISO 20607:2019-08
 11. Weryfikacja instrukcji obsługi maszyny przed dostawą maszyny przez wyznaczone osoby działające w imieniu zamawiającego
 12. Protokolarny odbiór dokumentacji/ instrukcji obsługi – sporządzenie protokołu odbioru według obowiązującego standardu i praktyki inżynierskiej
 13. Gwarancja i rękojmia – zgłaszanie wad istotnych w zakresie wykrytych niezgodności instrukcji obsługi co do formy, treści i zakresu
 14. Odpowiedzialność cywilna i karna konstruktorów, projektantów, technologów oraz osób uprawnionych, tworzących, aktualizujących instrukcję obsługi, instrukcję montażu – przykłady opinii biegłego sądowego
 15. Indywidualne konsultacje

 

mgr inż. Marcin Kosicki
Ekspert ds. bezpieczeństwa przemysłowego, projektu konstrukcji i dokumentacji, główny specjalista ds. BHP. Dyplomowany wykładowca, autor wielu projektów innowacyjnych w zakresie kształcenia dorosłych

Wiedza

 • Zna wymagania BHP, wymagania środowiskowe w zakresie maszyn, urządzeń i instalacji
 • Zna zasady jakościowe, wydajnościowe procesu technologicznego i produkcyjnego
 • Zna zasady przygotowywania prezentacji zmian w jakości i dokładności opracowania dokumentacji z normy PN-EN ISO 20607
 • Ma wiedzę o sposobach przygotowania się do negocjacji oraz o procesie argumentowania obligatoryjnych wymagań w związku ze zmianami w jakości i dokładności dokumentacji,
 • Zna zasady formułowania poprawnych tez dotyczących obowiązujących zasad, jakości, kompletowania dokumentacji: technologicznej, technicznej/ instrukcji obsługi, ryzyka technicznego oraz ryzyka procesowego

Umiejętności

 • Potrafi komunikować się w sposób pewny i zdecydowany
 • Potrafi zorganizować i nadzorować pracę w zespole w sposób bezpieczny
 • Gromadzi wiedzę i udostępnia ją zgodnie z celem jej wykorzystania,
 • Potrafi zapewnić bezpieczeństwo produktu/ wyrobu i uchronić mienie podmiotu przed negatywnymi skutkami prawnymi,
 • Potrafi zastosować szeroki wachlarz argumentacji realizując proces technologiczny i produkcyjny
 • Umie identyfikować interesy i potrzeby partnerstwa. Jest wnikliwy w analizie stanowiska, interesów i potrzeb swoich oraz przedsiębiorstwa,
 • Dopytuje zawsze, szczególnie w przypadku niejasności przy organizacji stanowisk pracy, materiałów, technologii, maszyn, testów w zespole, aby mieć pewność jak zrozumiał to każdy inny pracownik,
 • Prowadzi prawidłową komunikację w trakcie realizacji zadań

Szkolenie stacjonarne – wyposażenie: sala wyposażona w stoły i krzesła, klimatyzację, wifi, flipchart

Dopuszczalna jest możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zdalnej (online) za pomocą aplikacji MS Teams oraz Skype

Informacje dodatkowe:

Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w wersji papierowej wraz z certyfikatem potwierdzającym uczestnictwo w szkoleniu. Zaświadczenie o ukończeniu usługi.

Szkolenie nie zawiera elementów obligatoryjnych szkoleń BHP wymaganych prawem w zawiązku z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z informacją wydaną przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym: „Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2” kształcenie odbywa się zgodnie z wytycznymi poprzez m.in.: Wytyczne dla instruktora: osłona nosa i ust oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe), nie używanie tel. komórkowych. Wytyczne dla Uczestnika: uczestnik przychodzi na szkolenie bez osób towarzyszących, osłona nosa i ust jednorazowymi maseczkami oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe), nie używanie tel. komórkowych, posiadanie odzieży ochronnej . W pomieszczeniu będzie wykonana dezynfekcja m.in. rąk i powierzchni do pracy. Odległość między kursantami zachowana -1,5 m. Regularnie będzie wietrzone pomieszczenie w trakcie szkolenia.