Bezpieczne miejsce pracy – czyste powietrze w procesie spawania i obróbki metali – analizy, oceny wydajnościowe oraz jakościowe. Badanie procesów pracy, chronometraż. Procedury zgodności,maszyn, dokumentacja – automatyzacja i robotyzacja w kierunku przemysłu 4.0

 • Zakrzewo
 • 2024-09-02 7:00 do 2024-09-04 15:00
 • szkolenie otwarte

Contact event manager

1 2 3 4
Możliwość dofinansowania:
KFS, BUR
Poziom:
specjalistyczne
Czas trwania:
28 h
Język:
polski
Uzyskany tytuł:
Zaświadczenie + Certyfikat
Tryb:
szkolenie otwarte

Szczegóły szkolenia

 • 5,166.00 cena brutto 10 Pozostało
 • 4,200.00 cena netto 10 Pozostało
Zapisz się

Zarezerwuj szkolenie

Zapisz się
cena brutto
10
5,166.00
One time registration allowed for this ticket
0
cena netto
10
4,200.00
One time registration allowed for this ticket
0
zł0
25 1090 1535 0000 0001 4820 0738 – Bank Santander oddział Zielona Góra
Wróć do początku
Dziękujemy Ci Uprzejmie

Bezpieczne miejsce pracy – czyste powietrze w procesie spawania i obróbki metali – analizy, oceny wydajnościowe oraz jakościowe. Badanie procesów pracy, chronometraż. Procedury zgodności,maszyn, dokumentacja – automatyzacja i robotyzacja w kierunku przemysłu 4.0

Wągrowiec

2024-09-02 7:00 do 2024-09-04 15:00
2 września 2024

000000

Bezpieczne miejsce pracy – czyste powietrze w procesie spawania i obróbki metali – analizy, oceny wydajnościowe oraz jakościowe. Badanie procesów pracy, chronometraż. Procedury zgodności,maszyn, dokumentacja – automatyzacja i robotyzacja w kierunku przemysłu 4.0

Wągrowiec

2024-09-02 7:00 do 2024-09-04 15:00
2 września 2024

Wydrukować

INFORMACJA O USŁUDZEProgramHARMONOGRAMWYKŁADOWCAEFEKTY KSZTAŁCENIAWARUNKI TECHNICZNEINFORMACJE DODATKOWE

Cel kursu: Cel edukacyjny

 

Cel usługi szkoleniowej jest uświadomienie zatrudnionych pracowników, ich roli i odpowiedzialności w ciągłym dążeniu
do poprawy warunków pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP przy wykorzystaniu procesów
technologicznych i produkcyjnych, maszyn, środków transportu występujących w procesie spawania, obróbki metali.
Właściciel dąży do podniesienia jakości, wydajności eliminując wszelkie zagrożenia – przymierzając się do robotyzacji i
automatyzacji w kierunek przemysłu 4.0.

 

Kategoria Techniczne / Automatyka i robotyka
Identyfikator projektu Kierunek Kariera Zawodowa
Sposób dofinansowania wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi Pracownicy 50+, osoby z niskimi kwalifikacjami, osoby niepełnosprawne
Minimalna liczba uczestników 1
Maksymalna liczba uczestników 8
Forma prowadzenia usługi stacjonarna
Liczba godzin usługi 28
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia
usługi
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-
Szkoleniowych (MSUES) – wersja 2.0

 

 

Program

 

Dzień pierwszy – Materialne środowisko pracy i wymagania techniczne – hala produkcyjna

 

1. Hala produkcyjna – identyfikacja, wymagania prawne, zagrożenia.
2. Drogi komunikacyjne, skrzyżowania, place buforowe, pola odkładcze, drogi dla pieszych – wymogi prawne i zasady ruchu
wewnątrzzakładowego.
3. Materialne środowisko pracy: oświetlenie, hałas, wentylacja, mikroklimat w środowisku pracy.
4. Proces technologiczny – wymogi i zasady – obróbka metali.
5. Proces produkcyjny, wydajność, jakość a wymagania Klienta w korelacji wymagań prawnych – obróbka metali.
6. Badanie i normowanie procesów pracy (chronometraż, fotografia dnia pracy, wydajność, jakość – wytyczne do korekty i poprawy
organizacji i warunków pracy) – omówienie zasad i standardów organizacyjnych.
7. Robotyzacja i automatyzacja procesów – przykłady zastosowań w przemyśle w procesie obróbki metali.

 

Dzień drugi – Technologia, proces produkcyjny – hala produkcyjna

 

1. Proces technologiczny – wymogi i zasady – spawanie i malowanie.
2. Proces produkcyjny, wydajność, jakość a wymagania Klienta w korelacji wymagań prawnych – spawanie i malowanie.
3. Badanie i normowanie procesów pracy (chronometraż, fotografia dnia pracy, wydajność, jakość – wytyczne do korekty i poprawy
organizacji i warunków pracy) – spawanie metali, kompletowanie.
4. Wprowadzenie – ogólne zasady praktyki inżynierskiej dla maszyn, urządzeń, instalacji, narzędzi do pracy.
5. Podstawowa terminologia.

 • Maszyna, Suwnica, stanowisko pracy czy zespół maszyn wg przepisów można tak określić?
  A może będzie to:
  urządzenie
  instalacja
  maszyna nieukończona
  stanowisko pracy
  6. Wymogi w zakresie bezpieczeństwa pracy na zidentyfikowanych stanowiskach pracy.
  7. Ocena i analiza środków transportu i jego warunków oraz dobór środków transportu spełniających standardy techniczne i wymogi
  prawne.
  8. Robotyzacja i automatyzacja procesów – przykłady zastosowań w przemyśle w procesie spawania i malowania.

 

Dzień trzeci – Organizacja transportu wewnątrzzakładowego, dokumentacja odbiory techniczne maszyn na hali produkcyjnej

 

1. Badanie i normowanie procesów pracy (chronometraż, fotografia dnia pracy, wydajność, jakość – wytyczne do korekty i poprawy
organizacji i warunków pracy) – transport, przepływ informacji
2. Spełnienie rygorystycznych wymagań w zakresie dokumentacji technicznej przez producenta wyrobu wg norm PN-
EN IEC/IEEE 82079-1:2020-09, PN-EN ISO 20607:2019-08, PN-EN ISO 12100:2012.
3. Wprowadzenie – ogólne zasady i standardy w zakresie opracowania instrukcji obsługi maszyny, stanowiska pracy, procesu
technologicznego, oceny ryzyka na stanowisku pracy
4. Analiza i ocena istniejących ocen ryzyka na stanowisku pracy – wymagania i standardy techniczne wg normy PN-EN ISO 20607:2019-
08 oraz metodologii oceny i analizy zagrożeń w miejscu pracy
5. Spełnienie rygorystycznych wymagań w zakresie instrukcji obsługi przez producenta maszyn oraz zespołu maszyn wg norm PN-
EN IEC/IEEE 82079-1:2020-09, PN-EN ISO 20607:2019-08, PN-EN ISO 12100:2012.
6. Przeprowadzenie obowiązkowej kontroli dokumentacji dotyczącej instrukcji obsługi maszyny przez użytkownika wg norm PN-
EN IEC/IEEE 82079-1:2020-09, PN-EN ISO 20607:2019-08, PN-EN ISO 12100:2012.
7. Instrukcja obsługi maszyn – wymagania i standardy techniczne wg normy PN-EN ISO 20607:2019-08.
8. Język dokumentacji – obcojęzyczna treść, tłumaczenia, odpowiedzialność za formę i treść dokumentacji.
9. Aktualizacja posiadanych dokumentacji maszyn/ instrukcji obsługi przekazanych przez producenta na podstawie normy PN-EN ISO
20607:2019-08.
10. Informatyzacja procesów w kierunku przyszłości przemysłu 4.0 – przykłady praktyczne.

 

Dzień czwarty – Badanie procesów pracy przy stanowisku na hali produkcyjnej

 

1. Pomiar czasu pracy.
2. Tempo pracy i jego ocena.
3. Ustalenie czasu uzupełniającego i odpoczynku.
4. Ustalenie danych (dla pracy zespołowej i wielostanowiskowej).
5. Ocena procesu i wskaźniki.

 • Badanie czasu i metod pracy na stanowiskach pracy – obserwacja ciągła oraz migawkowa pojedynczego procesu pracy, a w
  szczególności:
  1. Chronometraż – stanowiska przygotowania i cięcia drewna
  2. Chronometraż – stanowiska przygotowania i cięcia aluminium
  3. Chronometraż – stanowiska malowania
  4. Chronometraż – stanowiska montażu
  7. Porównanie i szacowanie.
  8. Systemy czasów wstępnie ustalonych.
  9. Ustalanie normatywów czasu.
  10. Ocena i analiza procesów pracy – zestawienie czasów pracy, wydajności i jakości.
  11. Ewaluacja i rozwój przedsiębiorstwa pod kątem wymagań przemysłu 4.0.

 

Warunki niezbędne do spełnienia przez uczestników usługi, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągniecie głównego celu:

– minimalna liczba pracowników firmy: 8 osób

– minimalny poziom wykształcenia: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, wyższe

– doświadczenie i wiedza uczestników: minimum 3 miesięczna lub większa praktyka branżowa- czynna aktywność na zajęciach podczas kazusów prawno-technicznych, ćwiczeń grupowych oraz przy maszynach na hali produkcyjnej

– wykonanie testu w celu utrwalenia wiedzy,

– minimalny poziom obecności na zajęciach: 80%

 

Warunki organizacyjne:

– usługa prowadzona w godzinach zegarowych

– zajęcia mają charakter wykładu, kazusów prawo – technicznych, dyskusji i ćwiczeń grupowych w minimum 3-4 osób.

 

Sala wykładowa:

Wyposażenie: stoły i krzesła, flipchart, projektor, klimatyzacje lub wentylację ogólną mechaniczną lub grawitacyjną.

Minimalna temperatura w pomieszczeniu: 18 stopni

Maxymalna temperatura w pomieszczeniu: 23 stopnie

 

Dzień 1.

Materialne środowisko pracy i wymagania techniczne – hala produkcyjna. 

GODZINY: 07.00 – 15.00

 

Dzień 2.

Technologia, proces produkcyjny – hala produkcyjna. 

GODZINY: 07.00 – 15.00

 

Dzień 3.

Organizacja transportu wewnątrz zakładowego, dokumentacja odbiory techniczne maszyn na hali produkcyjnej.

GODZINY: 07.00 – 15.00

 

Dzień 4.

Badanie procesów pracy przy stanowisku na hali produkcyjne.

GODZINY: 07.00 – 15.00

 

 

Marcin Kosicki

 

Absolwent: PWSZ Leszno – Instytut Politechniczny,  Politechniki Poznańskiej – Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Wyższa Szkoła Humanistyczna – BHP, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  – wykształcenie wyższe techniczne i inne. Od ponad 18 lat prowadzi praktykę ekspercką w zakresie projektowania, konstrukcji, dokumentacji (Technicznej, konstrukcyjnej, technologicznej, produkcyjnej) modyfikacjami, modernizacjami, analizą i oceną ryzyka oraz ryzyka resztkowego (w tym analizą i oceną ryzyka wybuchowości – pyły i gazy), oceną ryzyka na stanowisku pracy, ergonomią, oceną zgodności i certyfikacją maszyn i wyrobów – oznaczenie CE i ATEX – maszyn i urządzeń, linii produkcyjnych, mega układów technologicznych,  pojazdów zwykłych i specjalnych, Badaniami procesów Pracy w zakładach przemysłowych oraz administracji. Robotyzacją i automatyzacją  – Przemysłem 4.0. Cyfryzacją i Digitalizacją. Coachingiem, motywacją. Specjalizuje się w obszarze: Prawa Karnego, Prawa Cywilnego, Prawa Gospodarczego, Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,  Prawem Zamówień Publicznych, Prawa Podatkowego,  BHP i PPOŻ, Ochroną Środowiska, Kryminalistyczną rekonstrukcją wypadków drogowych i wypadków przy pracy, Gospodarką o obiegu Zamkniętym. W kontroli i rozliczaniu projektów B+R, ulgami podatkowymi B+R i IPBOX, innowacje i robotyzację.

Na co dzień biegły (Biegły KOSICKI) i ekspert w działalności Martinus Marcin Kosicki, jako:

EKSPERT ds. certyfikacji maszyn, zespołów maszyn – oznaczenie CE

EKSPERT ds. oceny i analizy maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań BHP

EKSPERT ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i techniki motoryzacyjnej

EKSPERT ds. bezpieczeństwa przemysłowego (projektu, konstrukcji, dokumentacji – ATEX):

  •  w strefach zagrożenia wybuchem – pyłów (strefa 20,21,22)
  •  w strefach zagrożenia wybuchem – gazów (strefa 0, 1, 2)

EKSPERT ds. ochrony i inżynierii środowiska, GOZ – gospodarka o obiegu zamkniętym 

EKSPERT ds. innowacji, nowych technologii i rozwoju biznesu 

EKSPERT ds. Przemysłu 4.0, badań procesów pracy 

EKSPERT ds. projektów i dotacji badawczo-rozwojowych 

EKSPERT ds. ulg podatkowych: badawczo-rozwojowych i IP BOX, prototyp, robotyzację, innowacyjnych pracowników, ekspansji, PSI i CBR 

INNOWATOR przyszłości ds. prawno-techniczno-ekonomiczno-rachunkowych

GŁÓWNY SPECJALISTA ds. BHP

 • Konstruktor – Technolog (projektu, konstrukcji, dokumentacji, oceny i analizy ryzyka technicznego, ryzyka resztkowego)  
 • Rzeczoznawca SIMP w specjalności 705
  • pojazdy samochodowe i ciągniki w zakresie techniki motoryzacyjnej
  • oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Rzeczoznawca Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu
 • AUDYTOR wewnętrzny ISO 9001
 • AUDYTOR  wiodący SZBiHP PN-EN 18001
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)
 • Konsultant Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Zielonej Górze
 • Wykładowca – trener

 

Prowadzi szkolenia z dziedzin :

 • Oznakowania CE maszyn i urządzeń
 • Dokumentacja techniczna, Instrukcja obsługi
 • Ocena Ryzyka Technicznego
 • Strefa zagrożenia wybuchem ATEX
 • Dotacje Nowa Perspektywa
 • Ulgi podatkowe: badawczo-rozwojowych i IP BOX, prototyp, robotyzację, innowacyjnych pracowników, ekspansji, PSI i CBR
 • BHP I SUR
 • Przemysłu 4.0
 • Ochrona środowiska: Audyty, opinie, raporty, GOZ

 

Prowadzi kursy z dziedzin :

  • Kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych z zastosowaniem techniki VR i inżynierii odwrotnej
  • Innowacyjna technika kryminalistyczna w rekonstrukcji ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z zastosowaniem metod inżynierii odwrotnej

 

Efekty uczenia się

 

 • Charakteryzuje wymagania BHP w zakresie maszyn, urządzeń i instalacji oraz transportu
 • Charakteryzuje zasady jakościowe, wydajnościowe procesu technologicznego i produkcyjnego w szczególnosci robotyzacji i
  automatyzacji procesów
 • Charakteryzuje zasady przygotowywania prezentacji zmian w jakości i dokładności opracowania dokumentacji
  z normy PN-EN ISO 20607
 • Operuje wiedzą o sposobach przygotowania się do negocjacji oraz o procesie argumentowania obligatoryjnych wymagań w związku
  ze zmianami w jakości i dokładności dokumentacji
 • Dysponuje wiedzą z zakresu psychologii pozwalającą na zarządzanie emocjami przy dywersyfikacji stereotypów (nieobowiązującej
  praktyki inżynierskiej) leżących u podstaw nieobowiązujących już standardów dokumentacji
 • Charakteryzuje zasady formułowania poprawnych tez dotyczących obowiązujących zasad, jakości, kompletowania dokumentacji:
  technologicznej, technicznej/ instrukcji obsługi, ryzyka technicznego, ryzyka na stanowisku pracy
 • Komunikuje się w sposób pewny i zdecydowany
 • Spełnia wymagania i standardy techniczne wg normy PN-EN ISO 20607:2019-08 oraz metodologii oceny i analizy zagrożeń w
  miejscu pracy
 • Organizuje i nadzoruje pracę w zespole w sposób bezpieczny
 • Gromadzi wiedzę i udostępnia ją zgodnie z celem jej wykorzystania
 • Zapewnia bezpieczeństwo produktu/ wyrobu i uchronić właścicieli podmiotu przed negatywnymi skutkami prawnymi
 • Stosuje szeroki wachlarz argumentacji realizując proces technologiczny i produkcyjny
 • Identyfikuje interesy i potrzeby partnerstwa. Jest wnikliwy w analizie stanowiska, interesów
  i potrzeb swoich oraz przedsiębiorstwa,
 • Dopytuje zawsze, szczególnie w przypadku niejasności przy organizacji stanowisk pracy, materiałów, technologii, maszyn, testów w
  zespole, aby mieć pewność jak zrozumiał to każdy inny pracownik,
 • Prowadzi prawidłową komunikację w trakcie realizacji zadań
 • Buduje atmosferę godną zaufania
 • Prezentuje szacunek wobec podwładnych
 • Zachęca pracowników do podejmowania inicjatyw
 • Jasno komunikuje oczekiwania wobec specjalistów
 • Tworzy przyjazną atmosferę w pracy, zachęcając specjalistów do angażowania się w realizację zadania
 • Jest wrażliwy na potrzeby i oczekiwania różnych grup specjalistów i docenia wkład pracy całego zespołu
 • Zachowuje obiektywizm w procesie oceniania
 • Jest asertywny i potrafi uargumentować swoje zdanie
 • Komunikuje wyniki pracy w zespole w sposób klarowny i taktowny
 • Sposób weryfikacji efektów uczenia się
  quiz wiedzy
 • Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia
  usługi
 • Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-
  Szkoleniowych (MSUES) – wersja 2.0

 

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

 

 

Kurs stacjonarny – wyposażenie: sala wyposażona w stoły i krzesła, klimatyzację, wifi, flipchart

Dopuszczalna jest możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zdalnej (online) za pomocą aplikacji MS Teams oraz Skype.

Warunki niezbędne do spełnienia przez uczestników usługi, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągniecie głównego celu:

– minimalna liczba pracowników firmy: 8 osób

– minimalny poziom wykształcenia: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, wyższe

– doświadczenie i wiedza uczestników: minimum 3 miesięczna lub większa praktyka branżowa- czynna aktywność na zajęciach podczas kazusów prawno-technicznych, ćwiczeń grupowych oraz przy maszynach na hali produkcyjnej

– wykonanie testu w celu utrwalenia wiedzy,

– minimalny poziom obecności na zajęciach: 80%

 

Warunki organizacyjne:

– usługa prowadzona w godzinach zegarowych

– zajęcia mają charakter wykładu, kazusów prawo – technicznych, dyskusji i ćwiczeń grupowych w minimum 3-4 osób.

 

Sala wykładowa:

Wyposażenie: stoły i krzesła, flipchart, projektor, klimatyzacje lub wentylację ogólną mechaniczną lub grawitacyjną.

Minimalna temperatura w pomieszczeniu: 18 stopni

Maxymalna temperatura w pomieszczeniu: 23 stopnie

Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe z każdego dnia szkolenia w wersji papierowej.
Test pisemny w wersji papierowej.
Zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

W pomieszczeniu będzie wykonana dezynfekcja m.in. rąk i powierzchni do pracy. Odległość między kursantami zachowana -1,5 m. Regularnie będzie wietrzone pomieszczenie w trakcie szkolenia.