Szkolenie. Innowacje technologiczne w transporcie. Badanie procesów pracy kierowców i ich zachowań. Procedury zgodności maszyn i urządzeń, pojazdów, eksploatacja, naprawy, konserwacja. Obligatoryjna dokumentacja, ryzyko techniczne, ryzyko zawodowe, wymogi prawa krajowego i UE. Wypadki w transporcie.

Prawo i administracjaszkolenia

Szczegóły szkolenia

 • Szczecin
 • 2024-07-15 7:00 do 2024-07-18 15:00
 • szkolenie otwarte

Contact event manager

1 2 3 4
Możliwość dofinansowania:
KFS, BUR
Poziom:
specjalistyczne
Czas trwania:
32 h
Język:
polski
Uzyskany tytuł:
Zaświadczenie + Certyfikat
Tryb:
szkolenie otwarte

Szczegóły szkolenia

 • 9,372.00 cena brutto 10 Pozostało
 • 7,620.00 cena netto 10 Pozostało
Zapisz się

Zarezerwuj szkolenie

Zapisz się
cena brutto
10
9,372.00
One time registration allowed for this ticket
0
cena netto
10
7,620.00
One time registration allowed for this ticket
0
zł0
25 1090 1535 0000 0001 4820 0738 – Bank Santander oddział Zielona Góra
Wróć do początku
Dziękujemy Ci Uprzejmie

Szkolenie. Innowacje technologiczne w transporcie. Badanie procesów pracy kierowców i ich zachowań. Procedury zgodności maszyn i urządzeń, pojazdów, eksploatacja, naprawy, konserwacja. Obligatoryjna dokumentacja, ryzyko techniczne, ryzyko zawodowe, wymogi prawa krajowego i UE. Wypadki w transporcie.

Wągrowiec

2024-07-15 7:00 do 2024-07-18 15:00
15 lipca 2024

000000

Szkolenie. Innowacje technologiczne w transporcie. Badanie procesów pracy kierowców i ich zachowań. Procedury zgodności maszyn i urządzeń, pojazdów, eksploatacja, naprawy, konserwacja. Obligatoryjna dokumentacja, ryzyko techniczne, ryzyko zawodowe, wymogi prawa krajowego i UE. Wypadki w transporcie.

Wągrowiec

2024-07-15 7:00 do 2024-07-18 15:00
15 lipca 2024

Wydrukować

INFORMACJA O USŁUDZEProgramHARMONOGRAMWYKŁADOWCAEFEKTY KSZTAŁCENIAWARUNKI TECHNICZNEINFORMACJE DODATKOWE

Cel kursu: Cel edukacyjny

 

Usługa przygotowuje do samodzielnej pracy i bezpiecznej obsługi oraz eksploatacji ciągników i naczep oraz pojazdów
specjalnych, maszyn i urządzeń przy naprawach (w tym do samodzielnego weryfikowania dokumentacji: instrukcji
obsługi maszyn i urządzeń, raportów i sygnalizowania zmian (osobom decydującym) w zakresie ergonomii
pracy,organizacji warunków techniczno – organizacyjnych, modyfikacji, dokumentacji – zmian zgodnych z wymaganiami
prawa krajowego i UE.

 

Kategoria Prawo i administracja / Prawo Unii Europejskiej
Sposób dofinansowania wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Grupa docelowa usług Osoby z niskimi i wyższymi kwalfikacjami zawodowymi oraz osoby
poniżej lub poniżej 50 roku życia. Pracownicy zajmujący się
eksploatacją, naprawą, konserwacją zestawów transportowych –
pojazdów specjalnego przeznaczenia, ciągników siodłowych i naczep,
nadzorem, koordynacją spraw administracyjnych. Tworzenie
wewnętrznych procedur pod centrum/dział rozwoju i wprowadzania
innowacyjnych rozwiązań do zarządzania pracownikami i ich
prawidłowa komunikacja.
Minimalna liczba uczestników 4
Maksymalna liczba uczestników 14
Forma prowadzenia usługi stacjonarna
Liczba godzin usługi 32
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia
usługi
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Program

 

Dzień pierwszy. – Materialne środowisko pracy spełniające wymogi UE, zasada dobrej praktyki w zakładzie, ergonomia i obligatoryjne
wymagania prawne

 

 • 1. Hala produkcyjna – identyfikacja, wymagania prawne, zagrożenia.
  2. Drogi komunikacyjne, skrzyżowania, place buforowe, pola odkładcze, drogi dla pieszych – wymogi prawne i zasady ruchu
  wewnątrzzakładowego.
  3. Materialne środowisko pracy: oświetlenie, hałas, wentylacja, mikroklimat w środowisku pracy.
  4. Proces technologiczny – wymogi i zasady.
  5. Proces transportowy, wydajność, jakość a wymagania Klienta w korelacji wymagań prawnych.
  6. Ergonomiczna maszyna, pojazd (ciągnik, naczepa) – studium przypadków.
  7. Podstawowa terminologia.
 • Maszyna, czy zespół maszyn wg przepisów czy można to tak określić?
  A może będzie to:
  urządzenie
  instalacja
  maszyna nieukończona
  stanowisko pracy

          8. Obowiązki prawne producenta/ dostawcy maszyny ze szczególnym omówieniem następujących wymagań prawnych.
          – Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE – szczegółowe omówienie przepisu, kazusy
          – Dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/WE (LVD) – szczegółowe omówienie przepisu, kazusy
          – Dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE – szczegółowe omówienie przepisu, kazusy
         9. Studium przypadków – przykłady praktyczne z doświadczenia trenera wraz z szczegółowym omówieniem zakresu transportu

 

Dzień drugi. – Normy i krajowe przepisy szczegółowe, przeglądy, modernizacje, modyfikacje, przeróbki.

 

 • 1. Zbiegi dyrektyw nowego podejścia (prawo europejskie) przy certyfikacji wyrobu.
  2. Zbiegi rozporządzeń (prawo polskie).
  3. Struktura norm zharmonizowanych.
  4. Ustanowienie norm technicznych dotyczących maszyn i urządzeń, instalacji., ciągników, naczep.
  – zbieg kilku procedur oceny zgodności wynikająca z dyrektyw Nowego Podejścia,
  – oznakowanie wyrobu
  5. Instalacja i montaż na podstawie instrukcji obsługi maszyny – standardy techniczne.
  6. Przeglądy, naprawy, remonty, konserwacje – bezwzględny obowiązek Pracodawcy dokumentowania czynności eksploatacyjnych.
  7.Relokacja maszyn – demontaż i przemieszczanie maszyn wewnątrzzakładowo.
  8. Obowiązki prawne, które musi spełnić Pracodawca w zakresie potwierdzenia czynności związanych z przemieszczaniem maszyn.
  9. Modernizacja i modyfikacje maszyn – definicja, przykłady praktyczne.
  10. Przeróbki w budowie i zasadzie działania maszyn i urządzeń w trakcie eksploatacji.

 

Dzień trzeci. – Procedury oceny zgodności maszyn i instalacji zapewniających bezpieczeństwo wg. prawa UE i krajowego, obligatoryjna dokumentacja, obligatoryjne pracodawcy kontrole.

 

 • 1. Procedura oceny zgodności CE – weryfikacja maszyn, instalacji pod kątem dyrektyw, rozporządzeń.
  2. Naruszenia, wykroczenia, przestępstwa według Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 roku dotyczącej oceny systemu zgodności w
  związku z wadami istotnymi dotyczące maszyn – studium przypadków.
  3. Dokumentacja techniczna maszyny – zapoznanie z wymaganiami prawnymi w zbiegu ze standardami technicznymi wg normy PN-
  EN ISO 20607:2019-08, PN-EN ISO 12100:2012.
  4. Zasady i standardy instrukcji obsługi maszyny wg normy PN-EN ISO 20607:2019-08, PN-EN ISO 12100:2012.
  5. Analiza i ocena istniejących dokumentacji dla maszyn na wybranych przykładach – wymagania i standardy techniczne wg normy PN-
  EN ISO 20607:2019-08, PN-EN ISO 12100:2012 – przykłady praktyczne.
  6. Ocen ryzyka na stanowisku pracy – wymagania i standardy techniczne wg normy PN-EN ISO 12100:2012 – przykłady praktyczne.
  7. Współdziałanie pracowników wobec pracodawcy. Prewencja powypadkowa poprawiająca bezpieczeństwo pracy w związku z
  przemieszczaniem maszyn – studium przypadków.
  8. Deklaracja zgodności WE, Paszport maszyny, oświadczenie, deklaracja spełnienia wymagań minimalnych – aktualizacja dokumentu
  po zmianie miejsca użytkowania maszyn.
  9. Przekazanie maszyny do eksploatacji po jej przemieszczeniu i ponownym zainstalowaniu w nowym miejscu – wymagana prawem
  dokumentacja.

 

Dzień czwarty. – Zespół. Projekt, harmonogram, ryzyko. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Innowacyjne
opracowanie protokołu wg autorskiej metodologii BIEGŁYKOSICKI

 

 • 1.Zabezpieczenia dowodów materialnych z miejsca wypadku drogowego.
  2.Merytoryczno-techniczne opracowanie metodologii rekonstrukcji wypadku przy pracy – studium przypadków.
  3.Ocena i analiza zachowania poszkodowanego wobec wymogów, obowiązków i odpowiedzialności.
  4. Należyta staranność i weryfikacja dowodów przy ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.
  5. Przyczyny wypadku: metoda TOL – Techniczne, Organizacyjne, Ludzkie oraz inne przyczyny.
  6. Wina umyślna lub wskutek rażącego niedbalstwa osób odpowiedzialnych za niedopełnienie i narażenie pracownika na utratę zdrowia
  lub życia – kazusy.
  7. Wpływ leków, preparatów ziołowych, środków narkotycznych, toksycznych i psychotropowych, dopalaczy, energetyków wpływające na
  stan psychofizyczny uczestników wypadku.

 

Warunki niezbędne do spełnienia przez uczestników usługi, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągniecie głównego celu:
– minimalna liczba pracowników firmy: 8 osób
– minimalny poziom wykształcenia: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, wyższe
– doświadczenie i wiedza uczestników: minimum 3 miesięczna lub większa praktyka branżowa i zawodowa
– czynna aktywność na zajęciach podczas kazusów prawno-technicznych, ćwiczeń grupowych
– wykonanie testu w celu utrwalenia wiedzy,
– minimalny poziom obecności na zajęciach: 80%

 

Warunki niezbędne do spełnienia przez uczestników usługi, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągniecie głównego celu:

– minimalna liczba pracowników firmy: 8 osób

– minimalny poziom wykształcenia: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, wyższe

– doświadczenie i wiedza uczestników: minimum 3 miesięczna lub większa praktyka branżowa- czynna aktywność na zajęciach podczas kazusów prawno-technicznych, ćwiczeń grupowych oraz przy maszynach na hali produkcyjnej

– wykonanie testu w celu utrwalenia wiedzy,

– minimalny poziom obecności na zajęciach: 80%

 

Warunki organizacyjne:

– usługa prowadzona w godzinach zegarowych

– zajęcia mają charakter wykładu, kazusów prawo – technicznych, dyskusji i ćwiczeń grupowych w minimum 3-4 osób.

 

Sala wykładowa:

Wyposażenie: stoły i krzesła, flipchart, projektor, klimatyzacje lub wentylację ogólną mechaniczną lub grawitacyjną.

Minimalna temperatura w pomieszczeniu: 18 stopni

Maxymalna temperatura w pomieszczeniu: 23 stopnie

 

 

Dzień 1.

Materialne środowisko pracy spełniające wymogi UE, zasada dobrej praktyki w zakładzie, ergonomia i obligatoryjne wymagania prawne.

GODZINY:  06.00 – 14.00

 

Dzień 2.

Bioz. Normy i krajowe przepisy szczegółowe, przeglądy, modernizacje, modyfikacje, przeróbki.

GODZINY:  06.00 – 14.00

 

Dzień 3.

Procedury oceny zgodności maszyn i instalacji zapewniających bezpieczeństwo wg. prawa UE i krajowego, obligatoryjna dokumentacja, obligatoryjne pracodawcy kontrole.

GODZINY:  06.00 – 14.00

 

Dzień 4.

Zespół. Projekt, harmonogram, ryzyko. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Innowacyjne opracowanie protokołu wg autorskiej metodologii BIEGŁYKOSICKI.

GODZINY:  06.00 – 14.00

 

Marcin Kosicki

 

Absolwent: PWSZ Leszno – Instytut Politechniczny,  Politechniki Poznańskiej – Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Wyższa Szkoła Humanistyczna – BHP, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  – wykształcenie wyższe techniczne i inne. Od ponad 18 lat prowadzi praktykę ekspercką w zakresie projektowania, konstrukcji, dokumentacji (Technicznej, konstrukcyjnej, technologicznej, produkcyjnej) modyfikacjami, modernizacjami, analizą i oceną ryzyka oraz ryzyka resztkowego (w tym analizą i oceną ryzyka wybuchowości – pyły i gazy), oceną ryzyka na stanowisku pracy, ergonomią, oceną zgodności i certyfikacją maszyn i wyrobów – oznaczenie CE i ATEX – maszyn i urządzeń, linii produkcyjnych, mega układów technologicznych,  pojazdów zwykłych i specjalnych, Badaniami procesów Pracy w zakładach przemysłowych oraz administracji. Robotyzacją i automatyzacją  – Przemysłem 4.0. Cyfryzacją i Digitalizacją. Coachingiem, motywacją. Specjalizuje się w obszarze: Prawa Karnego, Prawa Cywilnego, Prawa Gospodarczego, Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,  Prawem Zamówień Publicznych, Prawa Podatkowego,  BHP i PPOŻ, Ochroną Środowiska, Kryminalistyczną rekonstrukcją wypadków drogowych i wypadków przy pracy, Gospodarką o obiegu Zamkniętym. W kontroli i rozliczaniu projektów B+R, ulgami podatkowymi B+R i IPBOX, innowacje i robotyzację.

Na co dzień biegły (Biegły KOSICKI) i ekspert w działalności Martinus Marcin Kosicki, jako:

EKSPERT ds. certyfikacji maszyn, zespołów maszyn – oznaczenie CE

EKSPERT ds. oceny i analizy maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań BHP

EKSPERT ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i techniki motoryzacyjnej

EKSPERT ds. bezpieczeństwa przemysłowego (projektu, konstrukcji, dokumentacji – ATEX):

  •  w strefach zagrożenia wybuchem – pyłów (strefa 20,21,22)
  •  w strefach zagrożenia wybuchem – gazów (strefa 0, 1, 2)

EKSPERT ds. ochrony i inżynierii środowiska, GOZ – gospodarka o obiegu zamkniętym 

EKSPERT ds. innowacji, nowych technologii i rozwoju biznesu 

EKSPERT ds. Przemysłu 4.0, badań procesów pracy 

EKSPERT ds. projektów i dotacji badawczo-rozwojowych 

EKSPERT ds. ulg podatkowych: badawczo-rozwojowych i IP BOX, prototyp, robotyzację, innowacyjnych pracowników, ekspansji, PSI i CBR 

INNOWATOR przyszłości ds. prawno-techniczno-ekonomiczno-rachunkowych

GŁÓWNY SPECJALISTA ds. BHP

 • Konstruktor – Technolog (projektu, konstrukcji, dokumentacji, oceny i analizy ryzyka technicznego, ryzyka resztkowego)  
 • Rzeczoznawca SIMP w specjalności 705
  • pojazdy samochodowe i ciągniki w zakresie techniki motoryzacyjnej
  • oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Rzeczoznawca Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu
 • AUDYTOR wewnętrzny ISO 9001
 • AUDYTOR  wiodący SZBiHP PN-EN 18001
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)
 • Konsultant Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Zielonej Górze
 • Wykładowca – trener

 

Prowadzi szkolenia z dziedzin :

 • Oznakowania CE maszyn i urządzeń
 • Dokumentacja techniczna, Instrukcja obsługi
 • Ocena Ryzyka Technicznego
 • Strefa zagrożenia wybuchem ATEX
 • Dotacje Nowa Perspektywa
 • Ulgi podatkowe: badawczo-rozwojowych i IP BOX, prototyp, robotyzację, innowacyjnych pracowników, ekspansji, PSI i CBR
 • BHP I SUR
 • Przemysłu 4.0
 • Ochrona środowiska: Audyty, opinie, raporty, GOZ

 

Prowadzi kursy z dziedzin :

  • Kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych z zastosowaniem techniki VR i inżynierii odwrotnej
  • Innowacyjna technika kryminalistyczna w rekonstrukcji ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z zastosowaniem metod inżynierii odwrotnej

Efekty uczenia się

 

Wiedza:

Charakteryzuje wymagania prawne w zakresie obsługi maszyn, urządzeń i bezpiecznej instalacji oraz transportu
Charakteryzuje wymagania ergonomicznych stanowisk pracy, ergonomicznej obsługi maszyn i urządzeń, ciągników i naczep
Charakteryzuje zasady – projekt, harmonogram, ryzyko, dokumentacja
Charakteryzuje zasady przygotowywania prezentacji zmian w jakości i dokładności swojej pracy
Operuje wiedzą o sposobach przygotowania się do negocjacji oraz o procesie argumentowania obligatoryjnych wymagań w związku
ze zmianami w jakości i dokładności przy zakupie maszyn i urządzeń, ciągników, naczep
Dysponuje wiedzą z zakresu psychologii pozwalającą na zarządzanie emocjami przy dywersyfikacji stereotypów leżących u podstaw
nieobowiązujących już standardów dokumentacji
Charakteryzuje zasady formułowania poprawnych tez dotyczących obowiązujących zasad, jakości, kompletowania
dokumentacji: technicznej/ instrukcji obsługi, ryzyka technicznego, ryzyka na stanowisku pracy
Komunikuje się w sposób pewny i zdecydowany
Spełnia wymagania i standardy techniczne wg normy PN-EN ISO 20607:2019-08 oraz metodologii oceny i analizy zagrożeń w
miejscu pracy
Zbudowanie świadomości odpowiedzialnego stanowiska pracy

 

Umiejętności:

Organizuje i nadzoruje pracę w zespole w sposób bezpieczny
Gromadzi wiedzę i udostępnia ją zgodnie z celem jej wykorzystania
Stosuje szeroki wachlarz argumentacji realizując pracę na rzecz pracodawcy
Identyfikuje interesy i potrzeby partnerstwa. Jest wnikliwy w analizie stanowiska, interesów i potrzeb swoich oraz przedsiębiorstwa
Dopytuje zawsze, szczególnie w przypadku niejasności przy organizacji stanowisk pracy, materiałów, maszyn, testów w zespole, aby
mieć pewność jak zrozumiał to każdy inny pracownik
Prowadzi prawidłową komunikację w trakcie realizacji zadań
Doradza, sprawdza, kontroluje ryzyko projektu, harmonogram i cele

 

Kompetencje:

Buduje atmosferę godną zaufania
Prezentuje szacunek wobec podwładnych
Zachęca pracowników do podejmowania inicjatyw
Jasno komunikuje oczekiwania wobec specjalistów
Tworzy przyjazną atmosferę w pracy, zachęcając specjalistów do angażowania się w realizację zadania
Jest wrażliwy na potrzeby i oczekiwania różnych grup specjalistów i docenia wkład pracy całego zespołu
Zachowuje obiektywizm w procesie oceniania
Jest asertywny i potrafi uargumentować swoje zdanie
Komunikuje wyniki pracy w zespole w sposób klarowny i taktowny
Dysponuje ponadprzeciętną wiedzą w przedmiotowym zakresie
Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Test zamknięty – quiz

 

Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji

 

 

Kurs stacjonarny – wyposażenie: sala wyposażona w stoły i krzesła, klimatyzację, wifi, flipchart

Dopuszczalna jest możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zdalnej (online) za pomocą aplikacji MS Teams oraz Skype.

 

Warunki niezbędne do spełnienia przez uczestników usługi, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągniecie głównego celu:

– minimalna liczba pracowników firmy: 8 osób

– minimalny poziom wykształcenia: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, wyższe

– doświadczenie i wiedza uczestników: minimum 3 miesięczna lub większa praktyka branżowa- czynna aktywność na zajęciach podczas kazusów prawno-technicznych, ćwiczeń grupowych oraz przy maszynach na hali produkcyjnej

– wykonanie testu w celu utrwalenia wiedzy,

– minimalny poziom obecności na zajęciach: 80%

 

Warunki organizacyjne:

– usługa prowadzona w godzinach zegarowych

– zajęcia mają charakter wykładu, kazusów prawo – technicznych, dyskusji i ćwiczeń grupowych w minimum 3-4 osób.

 

Sala wykładowa:

Wyposażenie: stoły i krzesła, flipchart, projektor, klimatyzacje lub wentylację ogólną mechaniczną lub grawitacyjną.

Minimalna temperatura w pomieszczeniu: 18 stopni

Maxymalna temperatura w pomieszczeniu: 23 stopnie

Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe z każdego dnia szkolenia w wersji papierowej.
Test pisemny w wersji papierowej.
Zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

 

Warunki organizacyjne:
– usługa prowadzona w godzinach zegarowych

 

W pomieszczeniu będzie wykonana dezynfekcja m.in. rąk i powierzchni do pracy. Odległość między kursantami zachowana -1,5 m. Regularnie będzie wietrzone pomieszczenie w trakcie szkolenia.