Szkolenie. Ulga B+R, ulga na prototyp, ulga na robotyzację. Proces technologiczny i produkcyjny. Analizy i oceny wydajnościowe oraz jakościowe. Badanie procesów pracy, chronometraż. Procedury zgodności maszyn, obligatoryjna dokumentacja – wymogi prawa krajowego i UE.

Prawo i administracjaszkolenia

Szczegóły szkolenia

 • Zakrzewo
 • 2024-08-26 7:00 do 2024-08-28 15:00
 • szkolenie otwarte

Contact event manager

1 2 3 4
Możliwość dofinansowania:
KFS, BUR
Poziom:
specjalistyczne
Czas trwania:
25 h
Język:
polski
Uzyskany tytuł:
Zaświadczenie + Certyfikat
Tryb:
szkolenie otwarte

Szczegóły szkolenia

 • 7,675.00 cena brutto 10 Pozostało
 • 6,240.00 cena netto 10 Pozostało
Zapisz się

Zarezerwuj szkolenie

Zapisz się
cena brutto
10
7,675.00
One time registration allowed for this ticket
0
cena netto
10
6,240.00
One time registration allowed for this ticket
0
zł0
25 1090 1535 0000 0001 4820 0738 – Bank Santander oddział Zielona Góra
Wróć do początku
Dziękujemy Ci Uprzejmie

Szkolenie. Ulga B+R, ulga na prototyp, ulga na robotyzację. Proces technologiczny i produkcyjny. Analizy i oceny wydajnościowe oraz jakościowe. Badanie procesów pracy, chronometraż. Procedury zgodności maszyn, obligatoryjna dokumentacja – wymogi prawa krajowego i UE.

Wągrowiec

2024-08-26 7:00 do 2024-08-28 15:00
26 sierpnia 2024

000000

Szkolenie. Ulga B+R, ulga na prototyp, ulga na robotyzację. Proces technologiczny i produkcyjny. Analizy i oceny wydajnościowe oraz jakościowe. Badanie procesów pracy, chronometraż. Procedury zgodności maszyn, obligatoryjna dokumentacja – wymogi prawa krajowego i UE.

Wągrowiec

2024-08-26 7:00 do 2024-08-28 15:00
26 sierpnia 2024

Wydrukować

INFORMACJA O USŁUDZEProgramHARMONOGRAMWYKŁADOWCAEFEKTY KSZTAŁCENIAWARUNKI TECHNICZNEINFORMACJE DODATKOWE

Cel kursu: Cel edukacyjny

 

Cel usługi szkoleniowej jest uświadomienie pracowników i ich odpowiedzialności w należytym prowadzeniu i
dokumentowaniu rejestrów, dokumentacji, własnej kontroli zarządczej wg przepisów (prawa krajowego i UE) przy
wykorzystaniu procesów technologicznych i produkcyjnych, eksploatacji maszyn, środków transportu, zestawień do
wszelkich ulg tj. B+R i innych (ulgi na robotyzację i prototyp) występujących w procesie produkcji kanistrów HDPE,
nakrętek oraz wyrobów chemicznych i regranulatu.

 

Kategoria Prawo i administracja / Prawo Unii Europejskiej
Sposób dofinansowania wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi Osoby z wyższymi i niskimi kwalifikacjami zawodowymi oraz osoby
poniżej lub poniżej 50 roku życia. Pracownicy zajmujący się
projektowaniem, wdrażaniem i produkcją, nadzorem, procesami
jakościowymi oraz koordynacją spraw administracyjnych, osoby
przygotowujące dokumenty do ulg B+R, ulgi na prototyp, ulgi na
robotyzację.
Minimalna liczba uczestników 4
Maksymalna liczba uczestników 18
Forma prowadzenia usługi stacjonarna
Liczba godzin usługi 25
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia
usługi
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Dzień pierwszy. – Zasada i polityka działu B+R. Procedury wewnętrzne. Dokumentacja zastępcza. Ulgi. Proces technologiczno-
produkcyjny spełniający wymogi UE.

 

 • 1. Polityka i zasady utworzenia centrum/działu prac badawczo-rozwojowych.
  2. Podstawy prawne – zezwolenia administracyjne, obligatoryjna dokumentacja zastępcza.
  3. Opracowanie wewnętrznych procedur w zakresie funkcjonowania, dokumentowania, kontroli centrum/działu B+ R.
  4. Zespół – wymagania, kwalifikacje i uprawnienia osób współuczestniczących w projektach (B+R).
  5. Projekt, harmonogram, ryzyko, kwalifikowalność wydatków – wymogi i zasady.
  6. Sposoby i możliwości dokumentowania całego procesu działalności badawczo-rozwojowej.
  7. Możliwe inne ulgi (ulga na prototyp, ulga na robotyzację ) – wymogi prawne, zasady, interpretacje.
  8. Proces technologiczny – wymogi i zasady.
  9. Proces produkcyjny, wydajność, jakość a wymagania Klienta w korelacji wymagań prawnych.
  10. Proces technologiczny a maszyna i jej rola w procesie a ulgi.
  11. Proces produkcyjny, wydajność, jakość, tempo pracy a bezpieczeństwo.
  12. Podstawowa terminologia.
 • Maszyna, czy zespół maszyn wg przepisów czy można to tak określić?
  A może będzie to:
  urządzenie
  instalacja
  maszyna nieukończona
  stanowisko pracy
  13. Obowiązki prawne producenta/ dostawcy maszyny ze szczególnym omówieniem następujących wymagań prawnych.
  – Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE – szczegółowe omówienie przepisu, kazusy
  – Dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/WE (LVD) – szczegółowe omówienie przepisu, kazusy
  – Dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE – szczegółowe omówienie przepisu, kazusy.

 

Dzień drugi. – Normy i krajowe przepisy szczegółowe, przeglądy, modernizacje, modyfikacje, przeróbki, relokacje maszyn

 

 • 1. Proces technologiczny i proces technologiczny – karta technologiczna wyrobu/projektu.
  2. Zbiegi dyrektyw nowego podejścia (prawo europejskie) przy certyfikacji wyrobu.
  3. Zbiegi rozporządzeń (prawo polskie).
  4. Struktura norm zharmonizowanych.
  5. Ustanowienie norm technicznych dotyczących maszyn i urządzeń, instalacji.
  – zbieg kilku procedur oceny zgodności wynikająca z dyrektyw Nowego Podejścia,
  – oznakowanie wyrobu
  6. Instalacja i montaż na podstawie instrukcji obsługi maszyny – standardy techniczne.
  7. Przeglądy, naprawy, remonty, konserwacje – bezwzględny obowiązek Pracodawcy dokumentowania czynności eksploatacyjnych.
  8.Relokacja maszyn – demontaż i przemieszczanie maszyn wewnątrzzakładowo.
  9. Obowiązki prawne, które musi spełnić Pracodawca w zakresie potwierdzenia czynności związanych z przemieszczaniem maszyn.
  10. Modernizacja i modyfikacje maszyn – definicja, przykłady praktyczne.
  11. Przeróbki w budowie i zasadzie działania maszyn w trakcie przemieszczania maszyn – studium przypadków.

 

Dzień trzeci. – Procedury oceny zgodności maszyn i instalacji zapewniających bezpieczeństwo wg. prawa UE i krajowego, obligatoryjna dokumentacja, obligatoryjne pracodawcy kontrole

 

 • 1. Procedura oceny zgodności CE – weryfikacja maszyn, instalacji pod kątem dyrektyw, rozporządzeń.
  2. Naruszenia, wykroczenia, przestępstwa według Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 roku dotyczącej oceny systemu zgodności w
  związku z wadami istotnymi dotyczące maszyn – studium przypadków.
  3. Dokumentacja techniczna maszyny – zapoznanie z wymaganiami prawnymi w zbiegu ze standardami technicznymi wg normy PN-
  EN ISO 20607:2019-08, PN-EN ISO 12100:2012.
  4. Zasady i standardy instrukcji obsługi maszyny wg normy PN-EN ISO 20607:2019-08, PN-EN ISO 12100:2012.
  5. Analiza i ocena istniejących dokumentacji dla maszyn na wybranych przykładach – wymagania i standardy techniczne wg normy PN-
  EN ISO 20607:2019-08, PN-EN ISO 12100:2012 – przykłady praktyczne.
  6. Ocen ryzyka na stanowisku pracy – wymagania i standardy techniczne wg normy PN-EN ISO 12100:2012 – przykłady praktyczne.
  7. Współdziałanie pracowników wobec pracodawcy. Prewencja powypadkowa poprawiająca bezpieczeństwo pracy w związku z
  przemieszczaniem maszyn – studium przypadków.
  8. Deklaracja zgodności WE, Paszport maszyny, oświadczenie, deklaracja spełnienia wymagań minimalnych – aktualizacja dokumentu
  po zmianie miejsca użytkowania maszyn.
  9. Przekazanie maszyny do eksploatacji po jej przemieszczeniu i ponownym zainstalowaniu w nowym miejscu – wymagana prawem
  dokumentacja.

 

Warunki niezbędne do spełnienia przez uczestników usługi, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągniecie głównego celu:

– minimalna liczba pracowników firmy: 8 osób

– minimalny poziom wykształcenia: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, wyższe

– doświadczenie i wiedza uczestników: minimum 3 miesięczna lub większa praktyka branżowa- czynna aktywność na zajęciach podczas kazusów prawno-technicznych, ćwiczeń grupowych oraz przy maszynach na hali produkcyjnej

– wykonanie testu w celu utrwalenia wiedzy,

– minimalny poziom obecności na zajęciach: 80%

 

Warunki organizacyjne:

– usługa prowadzona w godzinach zegarowych

– zajęcia mają charakter wykładu, kazusów prawo – technicznych, dyskusji i ćwiczeń grupowych w minimum 3-4 osób.

 

Sala wykładowa:

Wyposażenie: stoły i krzesła, flipchart, projektor, klimatyzacje lub wentylację ogólną mechaniczną lub grawitacyjną.

Minimalna temperatura w pomieszczeniu: 18 stopni

Maxymalna temperatura w pomieszczeniu: 23 stopnie

 

Dzień 1.

Zasada i polityka działu B+R. Procedury wewnętrzne. Dokumentacja zastępcza. Ulgi. Proces technologiczno-produkcyjny spełniający wymogi UE.

GODZINY: 07.00 – 15.00

 

Dzień 2.

Normy i krajowe przepisy szczegółowe, przeglądy, modernizacje, modyfikacje, przeróbki, relokacje maszyn 

GODZINY: 07.00 – 16.00

 

Dzień 3.

Procedury oceny zgodności maszyn i instalacji zapewniających bezpieczeństwo wg. prawa UE i krajowego, obligatoryjna dokumentacja, obligatoryjne pracodawcy kontrole 

GODZINY: 07.00 – 15.00

 

Marcin Kosicki

 

Absolwent: PWSZ Leszno – Instytut Politechniczny,  Politechniki Poznańskiej – Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Wyższa Szkoła Humanistyczna – BHP, Uniwersytet Wrocławski – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  – wykształcenie wyższe techniczne i inne. Od ponad 18 lat prowadzi praktykę ekspercką w zakresie projektowania, konstrukcji, dokumentacji (Technicznej, konstrukcyjnej, technologicznej, produkcyjnej) modyfikacjami, modernizacjami, analizą i oceną ryzyka oraz ryzyka resztkowego (w tym analizą i oceną ryzyka wybuchowości – pyły i gazy), oceną ryzyka na stanowisku pracy, ergonomią, oceną zgodności i certyfikacją maszyn i wyrobów – oznaczenie CE i ATEX – maszyn i urządzeń, linii produkcyjnych, mega układów technologicznych,  pojazdów zwykłych i specjalnych, Badaniami procesów Pracy w zakładach przemysłowych oraz administracji. Robotyzacją i automatyzacją  – Przemysłem 4.0. Cyfryzacją i Digitalizacją. Coachingiem, motywacją. Specjalizuje się w obszarze: Prawa Karnego, Prawa Cywilnego, Prawa Gospodarczego, Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,  Prawem Zamówień Publicznych, Prawa Podatkowego,  BHP i PPOŻ, Ochroną Środowiska, Kryminalistyczną rekonstrukcją wypadków drogowych i wypadków przy pracy, Gospodarką o obiegu Zamkniętym. W kontroli i rozliczaniu projektów B+R, ulgami podatkowymi B+R i IPBOX, innowacje i robotyzację.

Na co dzień biegły (Biegły KOSICKI) i ekspert w działalności Martinus Marcin Kosicki, jako:

EKSPERT ds. certyfikacji maszyn, zespołów maszyn – oznaczenie CE

EKSPERT ds. oceny i analizy maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań BHP

EKSPERT ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego i techniki motoryzacyjnej

EKSPERT ds. bezpieczeństwa przemysłowego (projektu, konstrukcji, dokumentacji – ATEX):

  •  w strefach zagrożenia wybuchem – pyłów (strefa 20,21,22)
  •  w strefach zagrożenia wybuchem – gazów (strefa 0, 1, 2)

EKSPERT ds. ochrony i inżynierii środowiska, GOZ – gospodarka o obiegu zamkniętym 

EKSPERT ds. innowacji, nowych technologii i rozwoju biznesu 

EKSPERT ds. Przemysłu 4.0, badań procesów pracy 

EKSPERT ds. projektów i dotacji badawczo-rozwojowych 

EKSPERT ds. ulg podatkowych: badawczo-rozwojowych i IP BOX, prototyp, robotyzację, innowacyjnych pracowników, ekspansji, PSI i CBR 

INNOWATOR przyszłości ds. prawno-techniczno-ekonomiczno-rachunkowych

GŁÓWNY SPECJALISTA ds. BHP

 • Konstruktor – Technolog (projektu, konstrukcji, dokumentacji, oceny i analizy ryzyka technicznego, ryzyka resztkowego)  
 • Rzeczoznawca SIMP w specjalności 705
  • pojazdy samochodowe i ciągniki w zakresie techniki motoryzacyjnej
  • oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Rzeczoznawca Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu
 • AUDYTOR wewnętrzny ISO 9001
 • AUDYTOR  wiodący SZBiHP PN-EN 18001
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP)
 • Konsultant Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Zielonej Górze
 • Wykładowca – trener

 

Prowadzi szkolenia z dziedzin :

 • Oznakowania CE maszyn i urządzeń
 • Dokumentacja techniczna, Instrukcja obsługi
 • Ocena Ryzyka Technicznego
 • Strefa zagrożenia wybuchem ATEX
 • Dotacje Nowa Perspektywa
 • Ulgi podatkowe: badawczo-rozwojowych i IP BOX, prototyp, robotyzację, innowacyjnych pracowników, ekspansji, PSI i CBR
 • BHP I SUR
 • Przemysłu 4.0
 • Ochrona środowiska: Audyty, opinie, raporty, GOZ

 

Prowadzi kursy z dziedzin :

  • Kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych z zastosowaniem techniki VR i inżynierii odwrotnej
  • Innowacyjna technika kryminalistyczna w rekonstrukcji ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z zastosowaniem metod inżynierii odwrotnej

 

Efekty uczenia się

 

Wiedza:

Charakteryzuje wymagania prawne w zakresie obsługi maszyn, urządzeń i bezpiecznej instalacji oraz transportu
Charakteryzuje obszary i procesy, które mogą spełniać wymagania centrum badań i rozwoju nad produkowanymi
wyrobami
Charakteryzuje obszary i procesy, które mogą spełniać wymagania definicji ulgi na prototyp i ulgi na robotyzację
Charakteryzuje w szczegółowy sposób różnicę pomiędzy badaniem a rozwojem w kontekście wymagań
ustanowionych w aktach wykonawczych
Charakteryzuje zasady jakościowe, wydajnościowe procesu technologicznego – projekt, harmonogram, ryzyko,
dokumentacja
Charakteryzuje zasady jakościowe, wydajnościowe procesu technologicznego
Charakteryzuje zasady przygotowywania prezentacji zmian w jakości i dokładności wyrobów
Operuje wiedzą o sposobach przygotowania się do negocjacji oraz o procesie argumentowania obligatoryjnych wymagań w związku
ze zmianami w jakości i dokładności przy zakupie maszyn i urządzeń
Dysponuje wiedzą z zakresu psychologii pozwalającą na zarządzanie emocjami przy dywersyfikacji stereotypów (nieobowiązującej
praktyki inżynierskiej) leżących u podstaw nieobowiązujących już standardów dokumentacji
Charakteryzuje zasady formułowania poprawnych tez dotyczących obowiązujących zasad, jakości, kompletowania
dokumentacji: technicznej/ instrukcji obsługi, ryzyka technicznego, ryzyka na stanowisku pracy
Komunikuje się w sposób pewny i zdecydowany
Spełnia wymagania i standardy techniczne wg normy PN-EN ISO 20607:2019-08 oraz metodologii oceny i analizy zagrożeń w
miejscu pracy
Zbudowanie świadomości odpowiedzialnego stanowiska pracy

 

Umiejętności:

Organizuje i nadzoruje pracę w zespole w sposób bezpieczny
Gromadzi wiedzę i udostępnia ją zgodnie z celem jej wykorzystania
Zapewnia bezpieczeństwo produktu/ wyrobu aby uchronić właścicieli podmiotu przed negatywnymi skutkami prawnymi
Stosuje szeroki wachlarz argumentacji realizując proces technologiczny i produkcyjny
Identyfikuje interesy i potrzeby partnerstwa. Jest wnikliwy w analizie stanowiska, interesów i potrzeb swoich oraz przedsiębiorstwa w
kontekście ulg B+R, ulgi na robotyzację i prototyp
Dopytuje zawsze, szczególnie w przypadku niejasności przy organizacji stanowisk pracy, materiałów, technologii,
maszyn, testów w zespole, aby mieć pewność jak zrozumiał to każdy inny pracownik
Prowadzi prawidłową komunikację w trakcie realizacji zadań

 

Kompetencje:

Buduje atmosferę godną zaufania
Prezentuje szacunek wobec podwładnych
Zachęca pracowników do podejmowania inicjatyw
Jasno komunikuje oczekiwania wobec specjalistów
Tworzy przyjazną atmosferę w pracy, zachęcając specjalistów do angażowania się w realizację zadania
Jest wrażliwy na potrzeby i oczekiwania różnych grup specjalistów i docenia wkład pracy całego zespołu
Zachowuje obiektywizm w procesie oceniania
Jest asertywny i potrafi uargumentować swoje zdanie
Komunikuje wyniki pracy w zespole w sposób klarowny i taktowny
Sposób weryfikacji efektów uczenia się
Test zamknięty – quiz

 

 

Kurs stacjonarny – wyposażenie: sala wyposażona w stoły i krzesła, klimatyzację, wifi, flipchart

Dopuszczalna jest możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie zdalnej (online) za pomocą aplikacji MS Teams oraz Skype.

 

Warunki niezbędne do spełnienia przez uczestników usługi, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągniecie głównego celu:

– minimalna liczba pracowników firmy: 8 osób

– minimalny poziom wykształcenia: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, wyższe

– doświadczenie i wiedza uczestników: minimum 3 miesięczna lub większa praktyka branżowa- czynna aktywność na zajęciach podczas kazusów prawno-technicznych, ćwiczeń grupowych oraz przy maszynach na hali produkcyjnej

– wykonanie testu w celu utrwalenia wiedzy,

– minimalny poziom obecności na zajęciach: 80%

 

Warunki organizacyjne:

– usługa prowadzona w godzinach zegarowych

– zajęcia mają charakter wykładu, kazusów prawo – technicznych, dyskusji i ćwiczeń grupowych w minimum 3-4 osób.

 

Sala wykładowa:

Wyposażenie: stoły i krzesła, flipchart, projektor, klimatyzacje lub wentylację ogólną mechaniczną lub grawitacyjną.

Minimalna temperatura w pomieszczeniu: 18 stopni

Maxymalna temperatura w pomieszczeniu: 23 stopnie

Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe z każdego dnia szkolenia w wersji papierowej.
Test pisemny w wersji papierowej.
Zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

W pomieszczeniu będzie wykonana dezynfekcja m.in. rąk i powierzchni do pracy. Odległość między kursantami zachowana -1,5 m. Regularnie będzie wietrzone pomieszczenie w trakcie szkolenia.